Yeni Yayınlar
 946-1

MARAŞLI ÂŞIK BEHLÜL ALİ (2. baskı), Ali KARAÇALI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 946, Ankara, 232 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Başlangıcı tarihin derinliklerine uzanan âşıklık geleneği yurdumuzun kimi bölgelerinde diğer yerlere göre daha canlı yaşatılmaktadır. Maraş ve Elbistan çevresi de bu geleneğin canlı biçimde yaşatıldığı bölgelerden biridir. Temsilcilerine âşık, ozan, halk şairi, saz şairi gibi adlar verilen bu geleneğin yöredeki önemli temsilcilerinden biri de Behlül Ali’dir. Ancak bu güne kadar, âşık hakkında Türk halk edebiyatına ilişkin yazılı kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakta, sadece yöreye ilişkin birkaç kitap ve ansiklopedide adından kısaca söz edilerek çok bilinen birkaç şiirine yer verilmektedir. Bu eser, Elbistan yöresinin âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yeri olan Behlül Ali hakkında yapılan ilk derli toplu çalışmadır. Eserde, Behlül Ali’nin hayatı yaşayan tanıklıklarla araştırılmış, sanatı, âşıklığı ve eserleri biçim ve içerik yönlerinden incelenmiş; âşığın elimizdeki tek eseri olan “Âşık Behlül ilen Güllü Fadime’nin Türküsü” adını verdiği el yazması şiir defterinde kayıtlı bulunan bütün şiirleri çeviri yazıyla günümüz Türkçesine aktarılmış; çeşitli kaynaklardan ve âşığın yaşayan çocukları ile yakın akrabalarından derlenen on şiiri de kitaba eklenmiştir. Ayrıca eserin sonunda özgün el yazması metin tıpkıbasım olarak verilmiştir.

905-1  GEOMETRİ (5. baskı), Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 905, Ankara, 52 s., Fiyatı: 6,00 TL

       Türk Dil Kurumunun kurucusu yüce Atatürk’ün ölümünden bir buçuk yıl önce, 3. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı’nda yazdığı Geometri kitabı Dil Devrimi'nin kaynak eserlerinden biridir. Ulu önder eserinde, geometri alanındaki terimleri Türkçeleştirmiştir. Yıllardır eski baskıların tıpkıbaskısı yapılarak çoğaltılan ve Türk dili tarihinde çok önemli bir yeri bulunan Geometri’nin bu baskısında çizimler, sayfa yapısı yeniden düzenlenmiş, yüksek baskı kalitesine kavuşturulmuştur. 

 852-1

TÜRK SÖZÜNÜN ASLI (3. baskı), Hüseyin Namık ORKUN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 852, Ankara, 36 s., Fiyatı: 2,00 TL

       Türk adı ilk kez, VIII. Yüzyıl Çin kaynakları ile Uygur metinlerinde geçmektedir. Bu kaynakların ve araştırmaların bazılarında belirtildiği gibi Türk adı Çin kaynaklarında telâffuz edildiği şekilde, miğfer anlamına gelen Tu-kiüe kelimesinden mi veya Hun/Kun kelimesinden mi yoksa türü-/türe- kökünden mi gelmektedir? Bu soruların cevabını bulabileceğimiz Türk Sözünün Aslı adlı eser, Türk Dil Kurumu tarafından günümüz yazım kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

645-1 

GÜZEL YAZILAR ROMANLAR  (3. baskı), Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Yazı Kurulu 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 645, Ankara, 407 s., Fiyatı: 8,00 TL

       Hayat ile doğrudan ilgisi olduğu için okuyucu ile iletişim kurmada diğer edebî türler içinde ayrı bir yere sahiptir roman. Türk edebiyatındaki geçmişi pek eski olmayan tür yüzyılın ikinci yarısından sonra öteki türlere göre büyük aşama kaydetmiş; bu kısa geçmişe karşın okuyucu ve edebî çevreleri peşinde sürüklemeyi bilmiştir. Bu çalışmada, kısa bir tarihî geçmişi olan Türk romanının zengin ve verimli ürünlerden oluşan bir demet bir araya getirilmiştir. Kitapta, eserin özünü veren veya eserin en çarpıcı bölümünden seçilen parçalar ile birlikte, her eserin kısa özeti çalışmaya dâhil edilmiştir.

 

 644-1

SÖZ KİTABI TÜRKÇE-İTALYANCA SÖZLÜK, Bernardo da PARIGI, hazırlayan: Yavuz KARTALLIOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1148, Ankara, 1289 s. Fiyatı: 60,00 TL

Vocabolario Italiano-Turchesco, Bernardo da Parigi tarafından yazılmış ve 1665 yılında Roma’da üç cilt hâlinde yayımlanmıştır. Sözlükte İtalyanca madde başlarının karşısında Türkçe kelimeler yer alır. Söz Kitabı Türkçe-İtalyanca Sözlük, Parigi’nin adı geçen eserine göre hazırlanmış giriş, inceleme, sözlük ve İtalyanca dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Girişte Parigi ve eseri hakkında bilgiler verilmiş; inceleme bölümünde Parigi’nin sözlüğü fonolojik bakımdan detaylı olarak incelenmiştir. Sözlük bölümünde madde başları Parigi’nin Arap harfleri ile kaydettiği kelimeler transkribe edilerek, Arap harfli orijinal şekiller kaydedilerek, İtalyanca kelimelere göre Türkçe anlamlar eklenerek ve İtalyanca madde başları italik dizilerek oluşturulmuştur. Dizinde ise Parigi’nin madde başı yaptığı İtalyanca kelimeler yer alır.

 644-1

GÜZEL YAZILAR ŞİİRLER (5. BASKI), Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Yazı Kurulu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 644, Ankara, 299 s. Fiyatı: 8,00 TL

Güzel Yazılar adlı dizinin şiire ayrılan bu çalışmasında, son dönem Türk edebiyatına damgasını vuran ustalardan başlayarak kronolojik bir anlayış çerçevesinde, günümüze kadar uzanan bir çizgide, bu türe emeği geçenlerin yazdıklarından bir seçki yer alıyor.

 1149-1

TARİHÎ KARŞILAŞTIRMALI TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİ, Ali ILGIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1149, Ankara, 296 s. Fiyatı: 50,00 TL

Çalışma, bugün Sibirya coğrafyasında varlığını sürdürmekte olan Tofa Türkçesinin biçim bilgisinin tarihî-karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve Tofa Türkçesindeki biçimbirimlerin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tespit edilmesine dönüktür. 

 

439-1 

HER YÖNÜYLE DİL (6. baskı), Doğan AKSAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 439, Ankara, 244 s. Fiyatı: 20,00 TL

       Dil bilgisi ve filoloji araştırmalarıyla geçirilen yüzyıllar sonunda insanın iç. ve dış dünyasıyla ilgili çeşitli sorunları içine alan, dil denen kurum, büyük bir önem kazanmış, bazı görüşlere göre insanın edindiği bütün bilgileri her alanda ortaya koyduğu yapıtları, anıları kapsayan ve birçok bilimi çerçeveleyen bir varlık olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle XX. yüzyılın ortalarında birdenbire gelişen, önem kazanan anlam bilimini birçok bilimlerin temeli sayanlar bile görülmüştür. Günümüzdeki dil biliminin çeşitli araştırma alanlarına, beliren yeni doğrultulara değinen eser, ülkemizdeki dil bilimi çalışmaları ve dil bilimi tarihi acısından önemli bir yere sahiptir. 1995 yılı itibarıyla diğer eserin baskılarında üç cildi bir arada basılmıştır. 

528 

TÜRKÇENİN GRAMERİ (10. baskı), Tahsin BANGUOĞLU


Türk Dil Kurumu Yayınları: 528, Ankara, 628 s. Fiyatı: 10,00 TL 

       Yazar, 1940 yılında okullarda okutulan gramer derslerine yardımcı olması amacıyla Ana Hatlarıyla Türk Grameri adlı eserini yazmıştı. Türkçenin Grameri (1. baskısı 1974) bu eserin olgunlaşmasından ortaya çıkmıştır. Tahsin BANGUOĞLU kitabın başındaki; “Ön Söz” ve “Giriş” bölümlerinden sonra Türkçenin gramerini üç bölüm altında incelemiştir: “1. Ses Bilgisi, 2. Yapı Bilgisi, 3. Söz Dizimi”. Ayrıca eserin sonunda “Adlamalar” ve “Kaynaklar” bolumu ve eserde kullanılan kısaltmalar yer almaktadır.

682 

İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ (3. baskı), Çeviren: Vedat KÖKEN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 682, Ankara, 324 s. Fiyatı: 16,00 TL

       James HAMİLTON’un, Türkoloji araştırmaları acısından büyük önem taşıyan bu eseri; Çin’deki Dunhuang Mağarası’nda bulunmuş olan ve X. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen seksen sayfalık Uygurca bir elyazması ile aynı konuyu işleyen ve yalnızca iki sayfası bulunabilmiş Uygurca başka bir el yazmasını konu edinmektedir. Her iki yazma da Buddhacılığın aslı Çince olan klasik bir öyküsüne dayanmaktadır. Başka Asya dillerinde de çevirileri bulunan bu öykünün Uygurca el yazmaları Türk dilinin X. yüzyıldaki özelliklerini aksettirmesi bakımından Orhon ve Yenisey’de bulunmuş Run harfli Türk yazıtları kadar önemli eserlerdir.

 1135

AÇIKLAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Murat ATAN, Şenol ALTAN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1135, Ankara, 105 s. Fiyatı: 40,00 TL

       Üniversitelerin ekonometri, istatistik, işletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve iktisat bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında yöneylem araştırması, doğrusal programlama, karar alma teknikleri ve sayısal yöntemler dersleri adı altında yöneylem araştırması teknikleri kullanılmaktadır. Bu sözlük, bir yandan bu alanlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine diğer yandan da uygulamada kaynak dağılım kararlarının alınmasından sorumlu olan yönetici ve işletmecilere yönelmeyi ve bu alanda terim birliği sağlamayı amaçlamaktadır. 

1136 

VĀN (İNCELEME - METİN - ÇEVİRİ - AÇIKLAMALAR - DİZİN), Vuṣūlî, hazırlayan: Hakan TAŞ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1136, Ankara, 319 s. Fiyatı: 28,00 TL

       Eser, dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, şairin hayatı ve edebî kişiliği üzerinde durulmuş, metinde geçen deyimler elden geldiğince atlanmadan gösterilmeye çalışılmıştır. “Vezin” konusu biraz daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. İkinci bölüm, “Metin ve Çeviri”ye ayrılmıştır. Metin, bilinebilen tek yazma üzerinden tesis edilmiştir. Döneme ait mecmualar taranmış, Dmvān’da olan şiirler farklarıyla birlikte gösterilmiştir (bk. Metin Kurulurken Tutulan Yol). İkinci bölümde metin yayımının yanı sıra çeviriye de yer verilmiştir. Beyitler elden geldiğince anlaşılır bir hâlde günümüzün Türkçesine aktarılmaya çalışılmıştır. Şiirin şiir olabilmesi aynı zamanda farklı anlam katmanlarına da açık olabilmesi demektir. Bu durum, metne farklı bakış açılarıyla da yaklaşılabileceği anlamına gelir. Kimi yerlerde eğik çizgi (/) işaretiyle, ikinci anlama geçişlerin gösterilmesi mecburiyeti doğmuştur. Üçüncü bölüm, metindeki kimi noktaların açıklamalarıdır. Açıklamalarda ana kaynaklardan bilgiler derlendiği gibi, özellikle on altıncı yüzyıldaki öbür şairlerin konuyla ilgili benzer söyleyişlerine de yer verilmiştir. Böylece bir konunun aynı zaman diliminde yaşayan şairlerce gelenek çerçevesindeki işleniş biçimine de ayna tutulmuş oldu. Dördüncü bölüm, “Dizin”e ayrılmıştır. Metnin çevirisi verildiğinden sözlük yapmaya gerek görülmemiş, ilgililer için çalışmanın sonuna ayrıntılı bir dizin eklenmiştir. 

 1137

KUZEY TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER, W. RADLOFF, yayıma hazırlayan: Tülay ÇULHA 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1137, Ankara, 899 s. Fiyatı: 32,00 TL

       W. RADLOFF’un ünlü sözlüğüne kaynak teşkil eden 10 ciltlik derlemeleri, bugün dahi Türk halklarının halk edebiyatı ürünleri konusunda temel başvuru kaynaklardandır. RADLOFF’un ünlü Proben derlemelerinin tümünü transkripsiyon alfabesine aktarma projemizin ilk ürünü olan bu çalışma, Kırım ağzından yapılan derlemeleri içeren İbrani ve Kiril harfli 7. cildin baskıya hazırlanmış şeklidir. 

1138 

TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER, W. RADLOFF, yayıma hazırlayanlar: Tülay ÇULHA, Muvaffak DURANLI 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1138, Ankara, 351 s. Fiyatı: 16,00 TL

       Gagauz metinlerinin yer aldığı ve Proben derlemelerinin 10. cildini oluşturan bu çalışma, W. RADLOFF’un Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler adlı çalışmasının tümünü transkripsiyon alfabesine aktarma projemizin ikinci ürünüdür. Gagauzcanın yazı diline dönüşmeden önce yapılan bu derlemeler, Gagauzcanın yazı dilinin gelişimine yönelik yapılacak çalışmalarda önemli bir kaynak niteliğindedir. 

1139 

MECMŪ‘A-İ ḲAĀ’İD-İ TÜRKİYYE, Murat A. KARAVELİOĞLU 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1139, Ankara, 1200 s. Fiyatı: 40,00 TL

      Mecmū‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiyye, adından da anlaşılacağı gibi kasidelerin toplandığı bir eserdir. Derleyenin ve ne zaman derlendiğinin bilinmediği eserde on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda yazılmış çeşitli türlerde iki yüz yetmiş üç kaside bulunmaktadır. Eserin baş taraflarında yer alan on altı adet terkib-bend, terci-bend gibi nazım şekilleri ile yazılmış şiirler bu sayıya dâhildir. Kırktan fazla şaire ait hemen her türden kasideyi içeren mecmua, yayımlanmış birçok divana imla, kelime, beyit ve kaside bazında katkılarda bulunur. Divanı olmayan veya günümüze ulaşmamış birçok şairin kasidelerini de içerir. Döneminin bazı tarihî olaylarına ve çok daha eski devirlerin kimi vakalarına dair aydınlatıcı bilgiler içermesi ise zaten kasidelerin önemli özelliklerindendir. Bu bakımdan bir devrin edebî, tarihî ve sosyolojik panoramasını Mecmū‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiyye’ den takip etmek mümkündür.

 

 1140

OSMAN TÜRKAY’IN KELİME DÜNYASI, Mustafa BALCI 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1140, Ankara, 227. Fiyatı: 18,00 TL

       2001 yılında kaybettiğimiz Osman TÜRKAY, Türkçenin uluslararası arenada büyük şöhrete sahip bir şairidir. Şiirleri otuza yakın dile çevrilmiş, kitapları değişik ülkelerde birçok baskıya ulaşmıştır. Bu eserde TÜRKAY’a ait şiirlerden ve bu şiirlerde kullandığı üsluptan bahsedilmiştir.

1141 

SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’DA ESKİCİL ÖGELER, İbrahim TAŞ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1141, Ankara, 131 s. Fiyatı: 16,00 TL

        Süheyl ü Nev-Bahār’da Eskicil Ögeler, 14. yüzyıl Anadolu Türkçesinin söz varlığı açısından kayda değer bir mesnevisi olan Süheyl ü Nev-Bahār’ın arkaik söz varlığını konu edinmektedir. Çalışma, metnin arkaik söz varlığını Türk dil biliminin ulaştığı veriler ışığında yorumlayarak dönemin söz varlığı çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

1142 

ÇOCUKTA DİL EDİNİMİ, Saadettin KEKLİK 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1142, Ankara, 229 s. Fiyatı: 24,00 TL

       Çocukta Dil Edinimi adlı eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dil edinimiyle ilgili bilgilere yer verilirken ikinci bölümde Türkçede en sık kullanılan 3000 kelime; 0-6 yaş çocukları için 1200 kelime, 7-11 yaş çocukları için 1800 kelime şeklinde listelenmiştir. Son bölümde ise 120 karşıt anlamlı kelimenin çocuklar tarafından bilinme düzeyleri belirlenmiştir. 

1143 

KAZAK DESTANLARI 10, Meyramgül JUMADİLOVA, Karasaş ALPISBAYEVA, Rafat ABDIGULIP, Pakizat AVESPAYEVA, aktaran: Ekrem AYAN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1143, Ankara, 303 s. Fiyatı: 14,00 TL

       Kazak sözlü edebiyatının hafızası olan akın, jırşı ve jıravlar tarafından masal, efsane ve destanlar nesilden nesile aktarılmıştır. Bu kitapta, hem kahramanlık hem de aşk destanlarının örneklerini gösteren; Akböbek, Akböpe, Avez Batır, Bazar Batır, Er Begzat, Er Tokımbet, Ermek Batır, Ötegen Batır, Savrık Batır, Suranşı Batır destanlarının metinleri yer almaktadır. Bu destanlar üzerine çok az çalışma yapılmıştır.

1144 

GYULA NÉMETH, Andrās RÓNA-TAS, çeviren: İsmail DOĞAN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1144, Ankara, 59 s. Fiyatı: 4,00 TL

       Elinizdeki bu biyografi Macar Türkbiliminin en tanınmış siması olan Gyula Németh’in kendisi de bir Türkbilimci olan öğrencisi Andrās RÓNA-TAS tarafından kaleme alınmıştır. Kürsü başkanlığını Macar Türkbiliminin kurucusu olan Ármin Vámbéry’den devralan Németh’in meslek hayatı, aynı zamanda Türkbiliminin de en canlı ve en verimli olduğu döneme denk gelir. Németh hem yetiştirdiği öğrencilerle ve hem de ortaya koyduğu yayınlarıyla bu döneme damgasını vurmuştur. 

1145 

SEBcA-Yİ SEYYĀR, Emîr Niẓāmu’d-dîn cAlî Şer-i Nevāyî, hazırlayan: Güzin TURAL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1145, Ankara, 433 s. Fiyatı: 16,00 TL

       Sebca-yi Seyyār [1484 Herât], Nevāyî’nin hamsesinin dördüncü mesnevisidir. Eserde Sâsânî [226-651] hükümdarı Behram-gor [421-438] anlatılmaktadır. Nevāyî’nin eserlerinin karşılaştırmalı metinlerini hazırlamak, kelime hazinesini tespit etmek ve eserlerini Türkiye Türkçesine aktarmak bizce lüzumlu bir iştir. Bu düşünceden hareketle Seb c a-yi Seyyār’ı ele aldık. Eserin hacimli olması hasebiyle Türkiye Türkçesine aktarmağı ertelemek zorunda kaldık. Çalışmamız, dönemin dili, edebiyatı ve faydalanacağımız sözlükler ve eser hakkında etraflı bilgi toplamakla başladı. Eserin yazmalarını inceleyip üzerinde çalışacağımız nüshalara karar verdikten sonra, metni tespit etmeğe başladık. Tespit işi bittikten sonra nüshalar karşılaştırıldı. 

1146

ŞATRANÇ-NÂME-İ KEBÎR, Firdevsî-i Rûmî, hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1146, Ankara, 730 s. Fiyatı: 26,00 TL

       Firdevsî-i Rûmî, bu eserini 1503 yılında yazmış ve II. Beyazıd’a takdim etmiştir. Bu eser manzum ve mensur karışık olarak yazılmış bir eserdir. Çalışmada eserin iki farklı nüshası üzerinde; dil incelemesi, çevriyazı, dizin ve sonuna da Suat BOZTEPE’nin düzenlediği, satranç oyunlarının bugünkü diyagram (oyun grafiği) şekilleri ilave edilmiştir. Arapça ve Farsça dillerinden tercüme edilerek hazırlanmış eserde, meşhur 77 çeşit satranç oyununun oynama şekilleri, bazı tarihî kişilerin satrançla ilgili kıssaları, satrancın mucidi, ortaya çıkışı; satranç ve tavla oyunlarıyla ilgili dinî ve hikmetli görüşler sade bir dille anlatılmaktadır. Bu eser, Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymannâme-i Kebîr ve Kutb-nâme veya Kıssa-i Cezîre-i Midilli’den sonra en önemli eseridir. 

 635

HAREZM, KIPÇAK VE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (4. baskı), János ECKMANN, yayıma hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 635, Ankara, 438 s. Fiyatı: 18,00 TL

       János ECKMANN, özellikle Orta-Türkçe, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi ile Rumeli ve Anadolu ağızları üzerinde çalışmaları ile tanınmış Macar Türkologtur. Eser; János ECKMANN’ın tarihî Türk lehçelerinden Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine yazmış olduğu 17 araştırması ile Nevaî, Gedaî, Sekkâkî ve Ubaydullah Han’ın eserlerinden seçmelerin bulunduğu dört derlemesinin, toplam yirmi bir makalesinin tıpkıbasımıdır. Osman F. SERTKAYA, çeşitli kaynaklarda yayımlanmış olan bu yirmi bir makaleyi bir kitapta toplayarak, ilim âlemine sunmuş bulunmaktadır.

 649  GÜZEL YAZILAR DENEMELER (3. baskı), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 649, Ankara, 376 s. Fiyatı: 6,00 TL

      Avrupa’da geçmişi çok eski olan deneme, Montaigne’nin her konudaki görüşlerini yazdığı yazılarını “Denemeler” adıyla toplamasından sonra bir türün adı olarak her konuda yazılabilmesi, geniş ve rahat kullanımıyla sevilen bir tür olmuş, gazetelerin ve dergilerin çoğalmasıyla da iyice yaygınlaşmıştır. Günümüzde gerek dergilerde gerek gazetelerde pek çok deneme kaleme alınmaktadır. Bu çalışma, ancak bir kültür birikiminin sonunda başarı gösterilebilecek bir tür olan denemenin, edebiyatımızdaki seçkin örneklerini kapsıyor.

 857  İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN TÜRKÇE SÖZLÜK (5. baskı), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 857, Ankara, 705 s. Fiyatı: 10,00 TL

       Sözlükte, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımlanmakta olan Türkçe Sözlük temel alınmış, ilköğretim müfredatına göre seçilen tanımları ve anlamları öğrencilerin yaş düzeyine göre yeniden yazılmıştır. Anlamlarının verilmesinde de hem ilköğretim ders içerikleri hem de ilköğretim öğrencilerinin söz varlığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu sözlükte madde başı olarak 11.630 söz yer almaktadır.

 858  

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN Yazım Kılavuzu (6. baskı), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 858, Ankara, 236 s. Fiyatı: 4,00 TL

       İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu, “Yazım Kuralları”, “Konu Dizini”, “Genel Dizin” bölümlerinden oluşmaktadır. Kılavuzda kuralların anlatımının ilköğretim öğrencilerinin kavrayabileceği düzeyde olmasına dikkat edilmiştir. Kuralların açıklaması sırasında Türkçe dersinde yararlı olacak bilgilere de yer verilmiştir. “Konu Dizini” yazım ile ilgili çeşitli konuların “Kurallar” bölümünün hangi sayfasında yer aldığının kolayca bulunabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. “Dizin” bölümünde ise sözlerin yazılışları alfabetik bir biçimde verilmiştir.

1129 

TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ (7-9 Ekim 2010), Türk Dil Kurumu-Erciyes Üniversitesi, yayıma hazırlayanlar: Nevzat ÖZKAN, Bayram DURBİLMEZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1129, Ankara, 451 s. Fiyatı: 18,00 TL

       Eserde bahsedilen “Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları”, Türk dilinin ve edebiyatının beslendiği ve seslendiği yurtları içermekle birlikte Türkçenin dünyada kullanımını ve önemini vurgulamaktadır.

Eserin yazılma amacı; Türkiye ile Türk cumhuriyetleri, özerk cumhuriyetler ve akraba topluluklar başta olmak üzere; Türkçenin konuşulduğu, yazıldığı, araştırıldığı ülkeler arasında bir köprü daha kurmak, Türklük ilimi alanında yeni bilgiler üreterek ilim dünyasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca dünyada Türkçe ve Türk edebiyatı araştırmalarını özendirmek, ilgili ilim kuruluşları ve ilim insanları arasında işi birliği sağlamak, yeni araştırmalarla bilgi evrenimizi zenginleştirmek de bildirilerin amaçları arasındadır.

 1130 BAŞKURT DESTANLARI-I, Mitolojik Destanlar, Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1130, Ankara, 395 s. Fiyatı: 22,00 TL

     Eserde Başkurt halk mitolojik destanlarında düşünce, motif ve karakterler ilişkisi, dünya mitolojisinde var olanlarla benzerlikler taşıması konu edilmiştir.

Başkurt mitolojik destanlarında yaşam ve günlük yaşantı unsurlarından bağımsız kalınmamıştır. Başkurt mitolojik destanlarının herhangi birisi incelendiğinde, onlarda dünya mitolojisi ve tek tanrılı semavi dinler ile bağlantılı çok sayıda benzer nokta bulmak mümkündür. Böyle bir benzerlik, özdeşlik ve ortaklık, bir yönden, insanlığın kendi gelişiminde aynı yoldan geçmesi nedeniyle bilincin gelişiminin de aynı yollardan geçmesiyle anlatılmakta; diğer yönden ise Başkurt destanının temelden dünya mitolojisine bağlandığını ancak onu kendine göre özümseme ihtimali olduğunu söylemektedir.

 1130  BAŞKURT DESTANLARI-II, Sosyal Hayatı Anlatan Destanlar, Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1131, Ankara, 671 s. Fiyatı: 40,00 TL

       Eserde yer alan destanlarda cemiyetin içtimai gelişimindeki değişimler, ailenin günlük yaşantı çizgisinde yansıtılır.

 1130  BAŞKURT DESTANLARI-III, Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar, Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1132, Ankara, 579 s. Fiyatı: 32,00 TL

      Eserde; Başkurt halkının epik yadigârları arasında hanlar zamanını, onların hayatlarını, uğraşlarını yansıtan ayrı bir grup ulunur. Ancak beyler ve hanlara diğer gruplarla ilgili destanlarda da ara sıra rastlanmaktadır.

      Destanlarda sadece hanlar değil, padişahlara da yer verilmiş fakat bu tür eselerde han da padişah da vakayla ilgili bir rol üstlenir, vakanın merkezinde yer almaz. Eserde bahsedilen grupta onlara ana rolü yerine getirme vazifesi verilmezse de vakalarda yer alma, o vakalar akışında çözümleyici veya fark edilir bir etki yapma görevi yüklenir.

 1130  BAŞKURT DESTANLARI-IV, Kahramanlar Hakkında Destanlar • Ozanlar Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1133, Ankara, 281 s. Fiyatı: 18,00 TL

     Eserde anlatılan şahısların doğumlarından, kişisel özelliklerinden, mucizelerinden, güçlerinden, yaşadıkları zorluklardan ve verdikleri mücadelelerden bahsedilmektedir.

tdded34 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 2012/34, Ankara, 125 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

tdded34  TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 2013/35, Ankara, 116 s. Fiyatı: 10,00 TL

 tdded36

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 2013/36, Ankara, 112 s. Fiyatı: 10,00 TL

 1123 TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ, Caner KERİMOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1123, Ankara, 299 s. Fiyatı: 20,00 TL

            Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında yapılmış olan ilk karşılaştırmalı söz dizimi çalışması olan bu eserde, aynı zamanda Türkçe dil bilgisi geleneğinin söz dizimiyle ilgili çeşitli kabullerinin tartışıldığı bölümler yer almaktadır. Söz dizimi bugün dünya dilciliğinin geliştirdiği pek çok kuramda ana öge olarak öne çıkmaktadır. Eserde söz dizimiyle ilgili olarak Türk dil bilgisi yazımı geleneğinin ve Tatar Türkçesi geleneğinin görüşleri de değerlendirilmiştir.

 1124

KÂŞGAR VE YARKEND AĞZI SÖZLÜĞÜ, Robert Barkley SHAW, çeviren ve yayıma hazırlayan: Fikret YILDIRIM

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1124, Ankara, 453 s. Fiyatı: 22,00 TL

Robert B. Shaw’ın sözlüğünü küçük katkılarla gün yüzüne çıkartmak istediğimiz bu çalışmada Kâşgar ve Yarkend Uygurlarının yaklaşık bir buçuk asır öncesine ait dil hazinesine ulaşacaksınız. Aslında eser her ne kadar sözlük olarak adlandırılmış olsa da Shaw’ın başta Uygurlar olmak üzere Orta Asya halkları ile ilgili vermiş olduğu kültürel, tarihî, coğrafî bilgiler eseri küçük bir ansiklopedi haline getirmiştir.

Shaw’ın “dilbilimci”, “bürokrat”, “seyyah”, “tüccar”, “coğrafya uzmanı” kimliklerine sahip çok yönlü bir kişi olması eserini oluştururken seçtiği madde başı sözcüklerde de kendini göstermiştir. Shaw, Türkçe hayranıydı. Bunu Doğu Türkçesi dilbilgisi çalışmasının ilk bölümüne başlarken verdiği Oryantalist bir deyiş ile gösterir: “Arapça bilim, Farsça şeker, Hintçe tuz, Türkçe sanattır.”

 925

MU’ÎNÜL-MÜRÎD (gözden geçirilmiş ikinci baskı), İslâm, yayıma hazırlayanlar: Recep TOPARLI, Mustafa ARGUNŞAH

Türk Dil Kurumu Yayınları: 925, Ankara, 332 s. Fiyatı: 10,00 TL

İslâm’ın Mu’înu’l Mürîd adlı eseri, 13-14. yüzyılllarda Harezm bölgesinde Karahanlı Türkçesine Oğuz ve Kıpçak ögelerinin karışmasıyla gelişmiş olan Harezm Türkçesiyle herhangi bir edebî kaygı gütmeksizin göçebe Türkmenlere günlük hayatta kullanılacak basit dinî bilgileri vermek için yazılmıştır. Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “İnceleme” ikinci bölümde “Metin” üçüncü bölümde metnin Türkiye Türkçesiyle düz yazıya çevirisi ve dördüncü bölümde de “Dizin” yer almaktadır.

805 

TÜRK BOYLARININ DESTANLARI (üçüncü baskı)Karl REICHL, çeviren: Metin EKİCİ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 805, Ankara, 441 s. Fiyatı: 10,00 TL

            Eser, Türk boylarının millî hafızası niteliğinde olan Türk destanları üzerine incelemeleri içermektedir. Türk Boylarının Destanları, on bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, “Türk Boyları”, “En Eski Belgeler”, “Destan Anlatıcısı, Şaman, Âşık, Şair”, “Anlatım”, “Tür”, “Hikâye Kalıpları”, “Destanî Şiirde Formel İfade ve İfade Çeşitliği”, “Retorik Stil” ve “Anlatım Tekniği ve Zaman”, “Yere Göre Değişmeler” biçiminde sıralanmıştır. “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Yayınları”nın ikinci kitabını oluşturan eser, bu sahadaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

 928

ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ (ikinci baskı), Hülya Arslan EROL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 928, Ankara, 824 s. Fiyatı: 40,00 TL

Anlam biliminin kapsamına giren çalışmamızda Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi sonuna kadar olan dönemde, yazılı kaynaklardan takip edebildiğimiz kelime hazinemizdeki anlam değişiklikleri incelenmiştir. Dolayısıyla, art zamanlı inceleme XII. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri yöntemi kullanılmıştır. Bunun için kullandığımız kaynaklar arasında en eski dil yadigârlarımız olan Orhun Abideleri, Uygur Türkçesi metinleri, Karahanlı Türkçesine ait Divanü Lugati’t-TürkKutadgu BiligAtabetü’l-Hakâyık adlı eserler ve yine bunları temel alarak Türkçenin 13.yy.a kadarki etimoloji sözlüğünü yazan Sir Gerhard Clauson’un An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (1972) adlı eseri başta gelmektedir. Bu eserler ve Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait ulaşabildiğimiz bütün eserler tek tek taranmış, metinlere müracaat edilerek kelimelerin anlamlarındaki değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. Değişikliklerin tespiti için yeri geldikçe W. Radloff’un Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte I (1893), II (1899), III (1905), IV (1911) adlı eserine, G. Doerfer’in Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen I-IV (1963-1975) adlı eserine de başvurulmuştur.

1126 

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNE AİT SATIR ARASI İLK KUR’AN TERCÜMESİ, Murat KÜÇÜK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1126, Ankara, 792 s. Fiyatı: 40,00 TL

Toplumların hayatında ve gelişmesinde önemli olduğu kadar dillerin de gelişip zenginleşmesinde kutsal metinlerin yeri göz ardı edilemez. Türklerin İslamiyeti kabul ettiği yıllardan başlayarak, yeni bir dinin kurallarının, terimlerinin anlaşılması ve getirdiği esaslar doğrultusunda sosyal hayatın düzenlenmesi için Kur’an’ı tercüme etme çabaları ortaya çıkmıştır.

            Eski Anadolu Türkçesi sahasında kaleme alınan H.804/M.1401 tarihli satır arası Kur’an tercümesi, 652 varak olup tam bir Kur’an tercümesidir. Kur’an tercümesinin her sayfasında 7 satır Arapça 7 satır Türkçe metin bulunmaktadır. Eser “Giriş”, “İnceleme”, “Metin”, “Dizin ve “Özel Adlar Dizini” olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır.

            Eser, Eski Anadolu Türkçesinde yapılmış ve bugüne kadar bilinen ilk satır arası Kur’an tercümesi olması özelliğini taşıması, Türk dilinin kavramlarının ve söz varlığının gelişmesi bakımından önemlidir. Ayrıca eser, Kur’an ayetlerine sadık kalındığı ve anlam büyük bir titizlikle korunduğu için anlam bilgisindeki tarihî gelişmeleri göstermesi bakımından da sikkate değerdir.

 1125

KAMERE ÂŞIK, Paul de KOCK, çeviren: Ahmed Midhat Efendi, hazırlayan: Nasrullah ÖZSOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1125, Ankara, 1046 s. Fiyatı: 40,00 TL

               Yaptığımız araştırma sonucu, Ahmed Midhat Efendi’nin, Fransız yazar Paul de KOCK’tan, Kamere Âşık adıyla tercüme ettiği (asıl adı l’Amant de la Lune olan) romanın yeni harflerle basılmamış olduğunu gördük ve bu eseri Latin Alfabesine çevirerek daha çok kimsenin istifadesine sunmak istedik. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı,  Tarih, Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik) gibi bölümlerinde okutulmakta olan Osmanlıca derslerinde faydalanılabilmesi; ayrıca, belli bir seviyede Osmanlıca bilenlerin bu kabiliyetlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için eserin orijinal metnini de çalışmamıza dahil ettik. 


 1127

HUASTUANİFT MANİHAİST UYGURLARIN TÖVBE DUASI, Betül ÖZBAY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1127, Ankara, 256 s. Fiyatı: 14,00 TL 

            Kitabımızda Manihaist Uygurlara ait bir tövbe duası olan Huastuanift adlı metnin incelemesi yer almaktadır. Bu inceleme yapılırken mümkün olduğunca çok kaynak taranmış, Türkiye kütüphanelerinde ulaşılabilen, metin üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş ve Huastuanift’te yer alan bazı konular üzerindeki yorum farkları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

       Asırlar önce yazılan bir eseri anlamak için yalnızca metni Latin harflerine taşıyıp Türkçeye çevirmek yetersizdir. Bir eser aynı zamanda ait olduğu kültür, tarih ve coğrafya ile var olur. Özellikle dinî metinleri anlayabilmek için bu dinin temel özelliklerini de bilmek gerekir. Kitabımızın giriş bölümünün uzun tutulması bu nedenledir. Metnin incelemesine geçmeden önce kısaca Eski Uygurların tarihi, kültürü, edebiyatı, dili üzerinde durulmuş; Manihaizm ve Manihaist Uygurlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu yapılırken Uygurların Manihaizmi öğrendikleri halk olan Soğdlar ve Soğdcadan da kısaca söz edilmiştir.

 1128

MACARCA-TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ, Naciye GÜNGÖRMÜŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1123, Ankara, 335 s. Fiyatı: 22,00 TL 

            Macarca-Türkçe Deyimler Sözlüğü, 20 yılı aşkın süreçte gerçekleştirmiş olduğum çeşitli dilbilim çalışmalarımın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve öncelikle dil öğrenmeye, dil öğrenmeye, dil bilgisini geliştirmeye yardımcı bir kaynak eser olarak tasarlanmıştır.

            Başka bir kültüre bakış açısının geliştirilmesi, deyim kullanma alışkanlığının yabancı dil öğrenimindeki yerinin ve öneminin vurgulanması düşüncesinden yola çıkılarak derlenen malzeme çeşitli açılardan değerlendirilmiş ve elemeler sonucunda yaklaşık beş binden fazla Macarca deyimin Türkçe karşılıklarının yer aldığı bu sözlük hazırlanmıştır.

 

GENÇ KALEMLER

GENÇ KALEMLER DERGİSİ (2. baskı), Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR, Nurullah ÇETİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 650, Ankara, XXVII+577+VIII s. Fiyatı: 28,00 TL

     1911 yılında Ali Canip ve Ömer Seyfettin’in önderliği, Ziya Gökalp’in desteğiyle “dilde ve edebiyatta millî benliğe dönüş” ruhunu benimsemiş bir süreli yayın olarak çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisi kısa sürede genç kuşaklar arasında ilgi odağı olmuş ve edebî çevrede geniş yankı uyandırarak kendi adını verdiği bir edebî hareket oluşturmuştur.

      Bu süreç içerisinde bereketli bir yayın hayatı ile de dilde ve edebiyatta “kaynak eser” niteliği kazanmış olan bu derginin bütün yazılarının toplu olarak verildiği bu çalışma; araştırmacılara, öğrencilere ve konu ile ilgili geniş okuyucu kitlelerine çok büyük kolaylık sağlayacaktır.

 NEHCÜL FERADİS

NEHCÜ’L-FERĀDĪS (birleştirilmiş baskı), Maḥmūd Bin Alī, tıpkıbasım ve çeviri yazı: János ECKMANN, yayımlayanlar: Semih TEZCAN - Hamza ZÜLFİKAR, dizin-sözlük: Aysu ATA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 518, Ankara, XII+312+XLIII+538+XIV+444 s. Fiyatı: 30,00 TL

       Bu eserin başlığı olan Nehcü’l-Ferādīs Arapçada “Cennetlerin Açık Yolu” anlamına gelir. Harezm Türkçesindeki adı Uştmaḫlarnıng Açuq Yolı olan bu kırk hadis derlemesinin 14. yüzyılda Kerderli Maḥmūd adlı bir Harezmli tarafından kaleme alınmış olduğu kabul edilmektedir. Dil bakımından döneminin en önemli kaynaklarından biridir. Dört bölümlü eserin her bölümünde on hadis açıklanır, bu hadislerin hangi münasebetle söylenmiş olduğu hakkında bilgi verilir.

 Nesîmî

 

NESÎMÎ Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni (birleştirilmiş baskı), Hazırlayan: Hüseyin AYAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 567, Ankara, IX+928 s. Fiyatı: 36,00 TL

       Hüseyin AYAN tarafından hazırlanan bu eser, Nesîmî’nin hayatını, edebî şahsiyetini ve Türk edebiyatındaki yerini ve tesirini ele almaktadır. Ayrıca Nesîmî’nin Türkçe Divanı’nın tenkitli bir metni de ortaya konulmuştur.

korkut KPK 

DEDE KORKUT KİTABI-1 (dokuzuncu baskı), Muharrem ERGİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 169, Ankara, XVII+ 378 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Dede Korkut Kitabı I giriş, metin ve faksimile bölümlerini içine almaktadır. “Giriş” bölümünde Dede Korkut Kitabı’nı aydınlatacak başlıca konular ele alınmış ve eserle ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır. “Metin”ortaya konurken, Dresden nüshası esas alınmış, Vatikan nüshası da yardımcı nüsha olarak kullanılmıştır. Kitabın “Faksimile” bölümünde, eserin her iki nüshasının faksimilesi yer almaktadır.

 1111

FOLKLORİK VE DİNÎ METİNLER ÜZERİNDE VİDİN TÜRKLERİ AĞIZ ARAŞTIRMALARI, Gyula NÉMETH, çeviren: Abdurrahman GÜZEL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1111, Ankara, 334 s. Fiyatı: 14,00 TL

     Gyula Németh’in Die Turken von Vidin adlı eserinin çevirisi olan bu çalışma; Kuzey-Batı Bulgaristan’da, Tuna kıyısındaki Vidin şehrinde yaşayan Türklerin dil malzemelerini folklorik ve kültürel malzemelerle birlikte tanıtmaya yöneliktir. Eserde sırasıyla Vidin Türklerinin ağzı ses bilgisi, biçim bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi açısından ele alınmakta ve kaynak kişilerden derlenen metinlerle birlikte, Vidin Türklerinin sosyal hayatlarına ilişkin gözlemlere yer verilmektedir.

muhaddimel 

MUKADDİMETÜ’L-EDEB (üçüncü baskı), hazırlayan: Nuri YÜCE

Türk Dil Kurumu Yayınları: 535, Ankara, VI+229 s. Fiyatı: 10,00 TL

     Türk hükümdarı Hârizmşâh Atsız’ın isteği üzerine, tefsir ve lügat bilgini Zemahşerî’nin 1128-1144 yılları arasında yazdığı Mukkadimetu’l-Edeb, Arapça pratik bir sözlüktür. Kendi zamanındaki Arapça sözlük kurallarına göre düzenlenen eserin ana bölümleri isimler ve fiillerdir. Arapça metin altına kelimelerin Türkçe, Farsça ve başka dillerde anlamları da yazılmıştır. Bazı kelimelere yalnız Mukkadimetu’l-Edeb’de rastlanması bu eserin Türkçe için önemini daha da arttırmaktadır.

orhon yazitlari convert 

ORHON YAZITLARI (beşinci baskı), Talat TEKİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 540, Ankara, IV+232 s. Fiyatı: 6,00 TL

         Rus arkeologlardan N.M. YADRİNSEV 1889 yılında Moğolistan’da Orhon ırmağı kıyılarında bulduğu yazıtlara Orhon Yazıtları adını verdi. Danimarkalı dilci Vilhelm THOMSEN’in 1893 yılında Kopenhag Bilimler Akademisinin bir toplantısında Orhon ve Yenisey yazıtlarında kullanılan “runik” yazıyı çözümlediğini bilim dünyasına duyurmasıyla bunların Türk lehçesi ile yazıldığı yönündeki savların kesin olarak doğrulanmasından sonra bu iki eser hakkında günümüze kadar pek çok araştırma yapıldı. Talat TEKİN’in bu eseri, yapılan bu çalışmaların tarihçesi ile birlikte yazıtların tanımı ve niteliklerini de içeriyor. Metinlerin açıklamalı tercümeleri ve sözlük bölümlerinden sonra konu hakkındaki kaynakça ile eser sona eriyor.

 ANADOLU AGZI

ANADOLU AĞIZLARININ SINIFLANDIRILMASI (üçüncü baskı), Leylâ KARAHAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 630, Ankara, XVII+203 s. +28 harita Fiyatı: 10,00 TL

        Eser, çok sayıda derleme ve incelemenin kaynaklık ettiği bir sınıflandırma çalışmasıdır. Kullanılan malzemenin hazırlanış tarihi 1989 yılı öncesidir. Çalışma iki bölümden meydana gelmiştir. “Giriş” bölümünde, Anadolu ağızlarının bir kısmının ele alındığı sınıflandırmalara değinilmekte, “İnceleme” bölümünde, ağız grupları ve bu grupların ayırıcı özellikleri belirtilerek örneklendirilmekte ve bu özelliklerin coğrafi dağılımı haritalar üzerinde gösterilmektedir. Kitabın sonunda örneklerin alındığı yazılı kaynaklar, bantlar ve haritalar verilmiştir.

oyunlar 

GÜZEL YAZILAR KISA OYUNLAR (dördüncü baskı)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 643, Ankara, 304 s. Fiyatı: 6,00

        Kitap, Türk Dil Kurumunun dilimizin en güzel eserlerinden seçilmiş parçalar aracılığıyla başlattığı Güzel Yazılar adlı dizinin dördüncü kitabıdır. Bu antolojide kısa oyun türünde eser vermiş olan yazarlarımızdan bir derleme yapılmıştır. Derlemede, bu türün ilk örneklerini vermiş olan “Şinasi, Âli Bey ve İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci”nin birer kısa oyunundan sonra, günümüz tiyatrosunun bu türde eser vermiş yazarlarından oyunlar yer almaktadır.

 mektuplar

GÜZEL YAZILAR MEKTUPLAR (üçüncü baskı)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 647, Ankara, 242 s. Fiyatı: 4,00 TL

      Edebi bir tür olarak çok uzun bir geçmişe sahip olan mektubun devletler arası ilişkilerden kişilerin kendi aralarındaki alışverişe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Yelpazenin bu kadar açılmayıp edebiyatımıza mal olmuş kişilerin mektuplarıyla sınırlandırılmış bu çalışmada, daha çok Cumhuriyet dönemine dâhil kırk beş önemli şahsiyetin özel mektupları yer almaktadır.

ozbek 

ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ (gözden geçirilmiş ikinci baskı), Mustafa Volkan COŞKUN

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 752, Ankara, 250 s. Fiyatı: 14,00 TL

   1925 yılından itibaren Çağataycanın bir devamı olarak Türkistan’da, Özbekistan ve Özbekistan’ın dışında 20 milyondan fazla insanın konuştuğu Özbek Türkçesinin yapısının incelendiği eserde, Özbek Türkçesinde yazılmış roman, hikâye ve şiir kitaplarının taranmasından elde edilen malzemelerden yararlanılmıştır. Eser, “Ses”, “Şekil” ve “Cümle Bilgisi” olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmektedir. Eserde Latin ve Kiril harfli olarak yazılmış Özbekçe metinlerden birkaç örnek “Metinler” başlığı altında verilmiştir. Eserin sonunda kaynaklara yer verilmiştir.

kipcak 

KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ (üçüncü baskı), Recep TOPARLI, Hanifi VURAL, Recep KARAATLI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 835, Ankara, XVII+338 s. Fiyatı: 16,00 TL

       Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içinde önemli bir yeri vardır. Zengin bir söz dağarcığını içeren Kıpçak Türkçesinin, söz varlığının, tam anlamıyla ortaya konabilmesi sözlük çalışmalarıyla mümkündür. Bu amaçla yayımlanan eserin yine Türk Dil Kurumu tarafından üçüncü baskısı yapılmış ve okuyucuya sunulmuştur.

 

 yapisal etkenler

TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNDE YAPISAL ETKENLER (ikinci baskı), Lars JOHANSON çeviren: Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 914, Ankara, 199 s. Fiyatı: 8,00 TL

         Eser Türklük bilimi çeviri projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Yurt dışında Almanca ve İngilizce olarak yayımlanan eserin çevirisinde Almanca metin esas alınmıştır. Kitapta dillerin karşı karşıya gelmeleri durumunda birbirlerine yaptığı etkinin açıklanması için, Türkçeden hareketle geliştirmiş olduğu model tanıtılmıştır. Eserde Türkçe dil ilişkilerinde yapı kopyalama, bu süreçte yapısal etkenlerin rolü, genel ve bölgesel eğilimler konuları ele alınmıştır.

 

bati dilleri 

TÜRKÇENİN BATI DİLLERİYLE İLİŞKİSİ (ikinci baskı), Mustafa SARI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 920, Ankara, 294 s. Fiyatı: 12,00 TL

         Bu kitapta, Türkçenin Batı dilleriyle ilişkisi incelenmiştir. Farklı diller arasındaki ilişkinin tesadüflerden ziyade, belli kuralları içeren bir süreç olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, Türkçe ile Batı dilleri arasındaki ilişkinin, başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreler, dil biliminin hem eş anlamlı hem de art zamanlı inceleme yöntemleriyle araştırılmıştır. Birinci bölümde, dil ilişkilerinin nedenleri; ikinci bölümde, Batı dilleriyle ilişkilere bağlı olarak Türkçenin söz varlığında ortaya çıkan değişmeler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Batı kökenli alıntıların anlam özellikleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise Batı kökenli alıntıların Türkçenin yapısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar da toplu olarak beşinci bölümde verilmiştir.

RIZVANSAH 

UYGUR HARFLİ RIZVAN ŞAH İLE RUH AFZA HİKÂYESİ (ikinci baskı), Ceval KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 930, Ankara, 216 s. Fiyatı: 12,00 TL

        Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserlerinden biridir. Dili Çağataycadır. 15. yüzyılda Mansur Bahşı tarafından yazılmıştır. Mensur bir eserdir. Bilinen yegâne nüshası İngiltere’de Bodleian Kitaplığında kayıtlıdır. Cengiz Han ve oğullarının Türk ve İslam dünyasına hâkim olmasından sonra diriltilen Uygur alfabesi geleneğinin etkisiyle yazılmıştır. Çalışma, bir incelemeyi, eserin metnini, çevirisini, dizinini ve tıpkıbasımını içermektedir.

 TASLIOVA KPK

ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA’DAN DERLENEN HALK HİKÂYELERİ (gözden geçirilmiş ikinci baskı), Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN, Nail TAN, Mete TAŞLIOVA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 931, Ankara, 603 s. Fiyatı: 22,00 TL

        Âşık Şeref TAŞLIOVA, hem iyi bir şair hem de halk hikâyesi anlatıcısıdır. Kitapta; hayatı, şairliği, hikâyeciliği ile ilgili bilgiler yanında altı usta malı, altı kendi tasnifi halk hikâyesi ile on kısa serancam tipi halk hikâyesi metni yer almaktadır. Âşığın kendi tasnifi halk hikâyeleriyle hayatı çevresinde oluşmuş serencamlar eserin değerini artırmaktadır.

Eski Türk Edebiyatı 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI MAKALELERİ (sayfa düzeni yenilenmiş ikinci baskı), Hasibe MAZIOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 947, Ankara, 668 s. Fiyatı: 16,00 TL

         Eser, Prof. Dr. Hasibe MAZIOĞLU’nun Eski Türk Edebiyatı alanında kaleme almış olduğu makalelerinden meydana gelmektedir.

 16yy film_cnv__2014

FLORANSALI FİLİPPO ARGENTİ’NİN NOTLARINA GÖRE (1533) 16. YÜZYIL TÜRKÇESİ (ikinci baskı), Milan ADAMOVIĆ çeviren: AzizMERHAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 956, Ankara, 271 s. Fiyatı: 10,00 TL

        Almancadan çevrilen bu kitap, Floransalı (İtalyan) Filippo ARGENTİ’nin 1533 yılında kaleme aldığı Regola del parlare turcho (Türkçe konuşma kuralları) adlı eserinin Avrupalılarca Türk dilini bir sistem içerisinde ele alan ilk gramer kitabını bütün yönleriyle incelemekte ve eksiksiz bir tıpkıbasımıyla sunmaktadır.

 NİHAD SAMİ-10

NİHAD SAMİ BANARLI, hazırlayan: Önder GÖÇGÜN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1096, Ankara, 125 s. Fiyatı: 6,00 TL

      Türk Edebiyatı’nın ve kültürünün, araştırma alanında önde gelen isimlerinden birisi olan, edebiyat tarihçisi ve Yahya Kemal Enstitüsü Kurucu Müdürü, Nihad Sami BANARLI’nın, bu bağlamda dikkat ve özen göstererek emek verdiği bir konu da; Türk dilinin ve canlı Türkçemizin ulusal, kültürel kimliğimize yaraşır, Atatürk’ün duygu ve düşünceleriyle örtüşür biçimde korunup, geliştirilmesi olmuştur. 

  İşte bu kitabımız, Türkçeye emek verenlerden birisi olan merhum BANARLI’nın;  güzel dilimiz konusundaki görüşlerini, -kendi ifadelerine dayalı olarak- bir bütün hâlinde ortaya koymak emelini taşımaktadır. 

 AHMET TEMİR-10

AHMET TEMİR,  hazırlayan: Tuncer GÜLENSOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1097, Ankara, 63 s. Fiyatı: 4,00 TL

       Bu kitapta hayat hikâyesini okuyacağınız Ahmet TEMİR, Kazanlı âlim bir ana-babadan doğmuş, güzel vatanı Ruslar tarafından işgal edilince çok sevdiği anne-baba, kardeşleri ve akrabalarını arkasında bırakarak ikinci vatan olarak benimsediği Türkiye’ye, Anadolu topraklarına ‘kaçmış’tır. Onun kaçış yolculuğu ve bu yolculuk sırasında çektiği zahmetler, tanıştığı insanlar, yaşadığı üzücü ve güzel olaylar burada anlatılmaya çalışılmıştır

NECİP TURKCU-10 

NECİP TÜRKÇÜ, hazırlayan: Ömer Faruk HUYUGÜZEL

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1098, Ankara, 163 s. Fiyatı: 10,00 TL

        Türklük ve Türk dili konularında ciddi incelemeler yapan Necip TÜRKÇÜ, modern dilbilime dayalı makalelerinde halk Türkçesini yazı dilinin temeli yapmak, Türkçenin Arapça ve Farsçayla ilişkisini kesmek, terimleri Türkçeden yaparak Türkçeyi bilim dili hâline getirmek gibi konular üzerinde durmuştur. Türklük konusundaki incelemelerinde ise bireye önem veren Ziya GÖKALP’ten farklı gerçekçi ve bilimsel bir Türkçülük düşüncesi oluşturmaya çalışmıştır. 

AKA GÜNDÜZ-10 

AKA GÜNDÜZ, hazırlayan: Âbide DOĞAN

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1099, Ankara, 140 s. Fiyatı: 10,00 TL

       Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri yazarı olan Aka GÜNDÜZ, süs ve edebî sanatlardan uzak, sade bir dil anlayışına uygun olarak şiir, hikâye, tiyatro, roman gibi değişik türlerde eserler vermiştir. Eserlerinde toplumu ilgilendiren ve sosyal bir problem olarak görülen hemen her türlü konuyu ele almıştır. Aynı zamanda Türkçeyi güzel yazan ve kullanan iyi bir gazeteci ve hatiptir. Bu kitabın amacı Aka GÜNDÜZ’ü okuyuculara daha iyi tanıtmaktır.

 kürtçe  _25

KÜRTÇE-TÜRKÇE/ TÜRKÇE-KÜRTÇE SÖZLÜK, Fevzi KARADEMİR, Nezir GÜMÜŞ, Ziver İLHAN, Ahmet KORKUT

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1100, Ankara, 636 s. Fiyatı: 12,00 TL

      Eser, Kürtçeden Türkçeye, Türkçeden Kürtçeye iki dilli bir sözlüktür. Eserin hazırlanmasındaki amaç, Türkiye’nin kültür zenginliğini yansıtan bu iki dilin karşılıklı olarak anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Sözlüğün Kürtçe-Türkçe bölümünde 13.603, Türkçe-Kürtçe bölümünde 12.354 olmak üzere 25.957 madde başı kelime yer almaktadır.

 Refik Halit_Karay_-10

REFİK HALİT KARAY, hazırlayan: Şerif AKTAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1101, Ankara, 176 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Yazdığı eserlerle Türk dilinin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunan Refik Halit KARAY, yirminci yüzyıl Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Elinizdeki kitapta KARAY’ın edebî eserleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu metinlerin yir­minci yüzyıl Türk yazı dilinin oluşmasına sağladığı katkılar ortaya konulmuştur.

 YAKUPKADRİ 1-10

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, hazırlayan: Şerif AKTAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1102, Ankara, 157 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, imparatorluktan millî devlete geçişin sancılarının yaşandığı yıllarda sanatkâr ve gazeteci olarak yazı hayatına girmiş; Millî Mücadele yıllarında kale­miyle Türkçemize ve milletimize hizmet etmiş yazarlardan biridir. Elinizdeki çalışmada onun eserleri ele alınmış ve Türk diline hizmetleri metinlerden hareketle somutlaştırılmıştır.

 NOGAY DESTANLARI_2014_SIRT_2CM

NOGAY DESTANLARI, İsmail DOĞAN, Nesrin GÜLLÜDAĞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1103, Ankara, 262 s. Fiyatı: 12,00 TL

        Eser Giriş ve Destan Metinleri olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Nogay Türklerinin tarihleri, yaşadıkları coğrafya, inanışları ve Nogay Türkçesi hakkında bilgiler verilmiştir. Eserin ikinci bölümü destanların Latin alfabesi ile Nogay Türkçesi ve karşısında Türkiye Türkçesine aktarımları verilmiştir. On altı destandan oluşan metinlerin çoğu manzumdur. Aktarımlarda kelimelerin aslına sadık kalmaya gayret edilmiş, destan üslubundaki akıcılığı korunmaya çalışılmıştır. Söz Başı’nda eserin ortaya çıkmasında izlenilen yol ve metot verilmiştir.

 TUVA SIRT_11_MM

TUVA DESTANLARI 2:  HAAN-TÖGÜLDÜR, Salih Mehmet ARÇIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1104, Ankara, 144 s. Fiyatı: 12,00 TL

      Haan-Tögüldür destanı Tuva Türklerinin tarihini, inançlarını, kültürünü ve dilinin yansıtan önemli bir eserdir. Bu çalışma, Türk halkları arasında Türkiye’de az bilinen ve coğrafya olarak bizden çok uzak olan Tuvalıların bir destanını ve bu destandan hareketle ayrıntılı bir dil incelemesini içermektedir. Kitap, Tuva kültürü hakkında meraklı araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

GELİBOLULU MUSTAFA_ALİ_SIRT_165MM 

ULUSLARARASI GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1105, Ankara, 218 s. Fiyatı: 6,00 TL

       Eser, Türk Dil Kurumu ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen Gelibolulu Mustafa Âlî’yi ve eserlerini konu alan “Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı” toplantısında sunulan 17 bildiriden oluşmaktadır.

türk dili ve öğretimi empozyumukapak SIRT_20MM 

BAHTİYAR VAHAPZADE ANISINA 1. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1106, Ankara, 256 s. Fiyatı: 6,00 TL

        Eser, Türk Dil Kurumu, Gazi Üniversitesi ve Bakü Slavyan Üniversitesi ile birlikte düzenlenen Bahtiyar VAHAPZADE anısına 21-24 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen “Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu” toplantısında sunulan 31 bildiriden oluşmaktadır. 

ömer seyfettin _19 

ŞAİR ÖMER SEYFETTİN BÜTÜN ŞİİRLERİYLE, hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1107, Ankara, 248 s. Fiyatı: 8,00 TL

      Ömer SEYFETTİN, Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerindendir. Bu türün sevilmesinde büyük katkısı vardır. Fakat onun hikâyecilikteki başarısı, şairliğini gölgede bırakmıştır. Hâlbuki o, önce Edebiyat-ı Cedide zevkiyle, daha sonra Millî Edebiyat hareketinin ve Şairler Derneği’nin tercihleriyle, hem manzum hem mensur şiirler yazmıştır. Çokça takma ad ve rumuz kullanması, şiirleri üzerinde çalışanları zaman zaman yanıltmış, başkasının şiirleri Ömer SEYFETTİN’in sanılmıştır. Bu kitapta, onun şiirdeki serüveni akademik boyutta incelenmiş ve manzum (86), mensur (21) bütün şiirleri bir arada verilmiştir.

Kırgız edebiyatı_Tarihi_32 

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK YARISINDA KIRGIZ EDEBİYATI TARİHİ, Nurcan ÖZGEN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1108, Ankara, 508 s Fiyatı: 26,00 TL

    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarına ilgi duyanların yararlanması amacıyla hazırlanan “Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi” adlı kitapta, Giriş, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatının Tarihi, Edebî Şahsiyetler, Metin Örnekleri olmak üzere dört ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere, Kırgızistan’da çeşitli dönemlerde yayımlanan Kırgız Edebiyat tarihiyle ilgili eserler kaynaklık etmiştir.

 KILINIŞ KATEGORİSİ_SIRT_21MM

KILINIŞ KATEGORİSİ VE ALTAYCADA KILINIŞ BELİRLEYİCİSİ OLARAK ART FİİLLER, Eyüp BACANLI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1109, Ankara, 264 s. Fiyatı: 34,00 TL

        Bu kitapta leksikal bir kategori ve görünüş-zamansal bir kavram olan kılınış ele alınmaktadır. İlk bölümde kılınış, kılınış sınıfları ve yeniden kategorizasyon; ikinci bölümde Türk dillerinde kılınışın yeniden kategorizasyonunda önemli rol oynayan art fiillerin morfotaktik özellikleri teorik yönleriyle ele alınmaktadır. Üçüncü bölümdeyse Altayca örneğinde Türk dillerindeki art fiillerin kılınış belirleyicisi olarak sergiledikleri işlevler incelenmektedir.

Kırgızcadaki İslam Öncesi Geleneksel İnanaç ve İnanışlarla İlgili Söz varlığı _ 20 

KIRGIZCADAKİ İSLAM ÖNCESİ GELENEKSEL İNANÇ VE İNANIŞLARLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞI, Mayrambek OROZOBAEV

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1110, Ankara, 252 s. Fiyatı: 28,00 TL

        Bu çalışmada Kırgızcanın söz varlığındaki İslam öncesi geleneksel inanç ve inanışlarla ilgili kelimeler eş zamanlı ve art zamanlı karşılaştırmalı yöntemlerle filolojik açıdan incelenmiştir. Ayrıca bu kelimelerin kullanım alanları çerçevesinde Kırgızların genel kültürel değerleri, millî özellikleri, etnik yapısı ve bu yapının tarihsel kalıplaşma süreci hakkındaki bilgilere de yer verilmiştir.

 

baskurtturkcesi kapak_SIRT_31MM 

BAŞKURT TÜRKÇESİNDE KİP, Habibe Yazıcı ERSOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1112, Ankara, 486 s. Fiyatı: 54,00 TL

      Eser, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Başkurt Türkçesinde fiil çekim işaretleyicilerinde kip, kiplik, zaman ve görünüş anlamlarının birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil etmesi nedeniyle, kip sistemi; bu kategorilerle birlikte ele alınıp incelenmiştir. Birinci bölümde, kategoriler arası ilişkilere değinilirken, ikinci bölümde bildirme kipleri, üçüncü bölümde ise tasarlama kipleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

 kul ali_ONAY_11

KUL ALİ VE TÜRKÇE YUSUFNÂME, Nurmuhammet HİSAMOV, aktaranlar: Paşa YAVUZARSLAN, Bülent BAYRAM

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1113, Ankara, 178 s. Fiyatı: 32,00 TL

Kırgız TR Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınç SECILEN _9 

KIRGIZ TÜRKLERİNDE SINÇILIK GELENEĞİ VE KIRGIZ SINÇILARI, Nezir TEMUR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1114, Ankara, 108 s. Fiyatı: 4,00 TL

       Sınçılık, gerek Kırgız Türklerinde gerekse diğer Türk boylarında oldukça eski bir geleneği teşkil etmektedir. Kırgız Türklerinde âşıklık geleneğinin ilk temsilcilerinden olan sınçılar ve onların çevesinde teşekkül eden sınçılık geleneği hakkında yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sınçı terimi; ikinci bölümde Kırgız Türklerinde sınçılık geleneği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise sözlü gelenekte sınçılar etrafında oluşmuş ürünlere ait metinler verilmiştir.

Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi _22 

SALAR TÜRKÇESİNİN ÇEKİM MORFOLOJİSİ, Gülsün MEHMET

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1115, Ankara, 286 s. Fiyatı: 28,00 TL

        Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi, başlıklı bu çalışma bir Oğuz lehçesi olan ancak karma lehçelik özellikler (Oğuz-Kıpçak) de sergileyen Salarcanın çekim kategorilerini içeren çözümleyici bir çalışmadır. Çalışma gramerin bir bölümünü kapsamakla birlikte bir gramer değildir. Çalışmada çekim morfolojisini oluşturan işaretleyiciler, analitik form ve yapılar belli kategoriler altında tasvir edilerek çekim sürecine ait özellikler eş zamanlı olarak sunulmuştur.

Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler  _28 

CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA HUKUK DİLİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GELİŞMELER, Hakan ÖZDEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1116, Ankara, 374 s. Fiyatı: 16,00 TL

        Bu kitapta Cumhuriyet tarihi boyunca yürürlükte kalmış Anayasa metinleri incelenmiştir. Dili diğer kanunlar için de belirleyici olan bu metinler, söz varlığı ve söz dizimi açısından ele alınmıştır. İstatistiki verilerle desteklenen araştırmanın ikinci kısmını, özellikle 1945-1952 dönemi başta olmak üzere basında ve TBMM’de çıkan tartışmalar oluşturmaktadır. Tablolarla desteklenen çalışmayla Cumhuriyet boyunca hukuk dilindeki değişme ve gelişmeler araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

 TurkcedekenZarfFiili kapak_SIRT_6MM

TÜRKÇEDE –KEN ZARF FİİLİ, Mehmet ÖZMEN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1117, Ankara, 76 s. Fiyatı: 6,00 TL

        Sadece, i- (< er-) fiili üzerine gelebilen, buna bağlı olarak geniş bir kullanım alanına sahip olan; kökeni, Türk dilleri ve lehçelerindeki durumu, sıfat-fiil ekleriyle olan ilişkileri, anlam özellikleri, söz dizimi içerisindeki işlevleri bakımından farklı soru ve sorunları içinde barındıran –ken zarf-fiil eki, bu çalışmada, bütün yönleriyle ele alınıp incelenmiştir.

 

turkiyegramer 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ ŞEKİL BİLGİSİ (dördüncü baskı), Zeynep KORKMAZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara, 1027 s. Fiyatı: 22,00 TL

      Bu eser tasvirci gramer yöntemi ile hazırlanmış bir araştırma ve inceleme ürünüdür. Eserde Türk dilinin kendi yapı ve işleyişiyle ilgili kurallar ortaya konulmuştur. Böylece Türkçenin grameriyle ilgili yanlış sınıflandırmalar temizlenerek tutarlı ve geçerli bir bütün içerisinde bir gramer kitabı ortaya çıkarılmıştır. Eserin ayrıntılı ve kapsamlı yapısı onu temel eser konumuna getirmiştir.

tavsan 

RESİMLİ DENEY HAYVANLARI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Yayın yönetmenleri: Cahit KALKAN, Cengiz YAKINCI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1118, Ankara, 798 s. Fiyatı: 40,00 TL

        Bu sözlük yaklaşık iki yıllık bir emekle başta Fırat Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 31 araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu sözlükte Veteriner Hekimliği Sözlüğü başta olmak üzere deney hayvanları ile ilgili çok sayıda kaynak irdelenerek yaklaşık 5500 terim seçilmiştir. Bu eser deney hayvanları ile ilgilenen ve laboratuvarlarda çalışan araştırmacılara katkı sağlayacak ve söz konusu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasını teşvik edecektir.

tatarca sözlük kapak 17 

TÜRKÇE-TATARCA SÖZLÜK, Rifkat EHMETYANOV, Rafael MÖHEMMETDİNOV, Fenüze NURİEVA, Fuat GANİEV, aktaran: Mustafa ÖNER

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1119, Ankara, 358 s. Fiyatı: 28,00 TL

        Rus ve Sovyet dil bilimine ve bu alanda uzun bir geçmişe sahip olan Kazan ekolüne dayalı sözlükçülük geleneğinin ürünü olan eldeki sözlük, kaynağı Türkiye Türkçesi olup bir başka Türk yazı dilini hedefleyen nadir eserlerden biridir. Türk Dil Kurumunca ülkemizde tekrar yayımlanan bu sözlüğün, yazı diline sahip veya sadece konuşma dili olarak yaşayan diğer Türk lehçelerinin sözlük yazarlığı için de iyi bir örnek olacaktır.

DLT KAPAK_onaylı__42 

 

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK, Kâşgarlı Mahmud, hazırlayanlar: Ahmet B. ERCİLASUN, Ziyat AKKOYUNLU

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1120, Ankara, CXİX+995 s. Fiyatı: 60,00 TL

 

     Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yeni bir yayını olan bu eserde metin yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır. 

 

İlaç ve Eczacılık KPK_ONAY 

 

İLAÇ VE ECZACILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1121, Ankara, 1001 s. Fiyatı: 30,00 TL

      Bu çalışma, bütün alanlarıyla ilaç ve eczacılık terimlerini içeren ve tanımlayan Türkçe kaynakların eksikliği görülerek doğrudan eczacılıkla ilgili temel kavramların adlandırılması, terim birliğinin sağlanması, mümkün olduğu ölçüde yabancı sözcüklere Türkçe karşılıkların bulunması ve öteki bilim dallarının kaynaklarında geçen eczacılıkla ilgili terimlerin bir araya getirilmesi ve tanımlanması amacıyla yürütülmüştür.

 

sırpça TR_KAPAK_onaylı 

 

YENİ TÜRKÇE-SIRPÇA SÖZLÜK, Marija ÐINÐIĆ

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1122, Ankara, 1527 s. Fiyatı: 70,00 TL

Çağdaş Türk dilinin yaklaşık 51000 sözcüğü derlenmiş, incelenmiş ve işlenmiştir. Sözlüğe giren sözcüklerin seçimi, tek dilli Türkçe Sözlük’ün 11. baskısından ve Türk Dil Kurumunun çağdaş derleminin geniş verilerinden yararlanılarak yapılmıştır. Bu sözlük, Sırp ile Türk dilleri ve kültürlerine katkıda bulunacak ve iki milletin dili, kültürü, geçmişi, günümüzü ve geleceği ile ilgilendiren herkese hitap edecektir. 

 

Yeni Tarama Sözlüğü

YENİ TARAMA SÖZLÜĞÜ, Cem DİLÇİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 503, Ankara, 495 s. Fiyatı: 22,00 TL

 

 

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ Bahar 2012/33 

Türk Dil Kurumu Yayınları 1069-I, Ankara, 138 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

 


 

Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı III Halk Şiiri

TÜRK DİLİ TÜRK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI-III HALK ŞİİRİ

Türk Dil Kurumu Yayınları 445-450, Ankara, 455 s. Fiyatı: 18,00 TL

Divanü Lûgati-it Türk 

DİVANÜ LÛGAT-İT TÜRK, Kâşgarlı Mahmud, çeviren: Besim ATALAY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 521-524, Ankara, 2234 s. Fiyatı: 90,00 TL

 

 

 

 Cem Sultanın Türkçe Divanı

CEM SULTAN’IN TÜRKÇE DİVAN’I, İ. Halil ERSOYLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 543, Ankara, 367 s. Fiyatı: 28,00

          Eski Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi gibi adlarla anılagelen Türk dili ve edebiyatı döneminin önemli eselerinden biri olan Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı, Cem Sultan gibi kiminin diliyle “taçsız”, kiminin diliyle ”tahtsız” ve hepsinden beteri de gerçekten “bahtsız” bir şehzade tarafından yazılmış bulunulması, onun pek maceralı, hazin hayat sahnelerinden bazı yansımaların, şaşmaz gelenekli, değişmez kurallı divan şiiri anlatımlarında yer alması, bu eseri benzerlerinden daha farklı bir konuma ulaştırmıştır.

Atatürk Şiirleri 

ATATÜRK ŞİİRLERİ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 611, Ankara, 490 s. Fiyatı: 16,00 TL

 

Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü 

YENİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ, Emir Necipoviç NECİP, çeviren: İklil KURBAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 615, Ankara, 480 s. Fiyatı: 14,00 TL

       Emir Necipoviç NECİP tarafından hazırlanan ve 1968 yılındaMoskova’da yayımlanan Uyġurca-Rusçe Luġet(Uygursko-Russkiy Slovar)’ın Türkiye Türkçesine çevirisi olan bu sözlük yaklaşık 33.000 kelimeyi içermektedir. Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü adını verdiğimiz bu eser Türkiye’de çıkan ilk açıklamalı Yeni Uygur Türkçesi sözlüğüdür. Yrd. Doç. Dr. İklil KURBAN tarafından Türkçeye kazandırılan bu eser Türk Dil Kurumunca ilk baskısı 1995, ikinci baskısı 2008 yılında yayımlanmıştır.

 

 Güzel Yazılar Röportajlar

GÜZEL YAZILAR RÖPORTAJLAR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 648, Ankara, 346 s. Fiyatı: 12,00 TL

 

 

 

 Makaleler Dil ve Edebiyat İncelemeleri

MAKALELER DİL VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ, Faruk Kadri TİMURTAŞ, hazırlayan: Mustafa ÖZKAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 693, Ankara, 631 s. Fiyatı: 46,00 TL

         Makaleler kitabı Prof. Dr. Faruk K. TİMURTAŞ’ın dil ve edebiyatla ilgili araştırma ve inceleme yazılarının bir araya getirilmesinden meydana gelmektedir. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Faruk K. TİMURTAŞ’ın hayatı ve eserlerine dair bir inceleme; ikinci bölümde de araştırma ve inceleme yazıları yer almaktadır. Bu yazılar da “Dil ve Gramer İncelemeleri”, “Edebiyat Tarihi ile İlgili İncelemeler” olmak üzere iki kısımda tertip edilmiştir. 


 Karahanlı Türkçesinde İlk Kuran Tercümesi

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE İLK KUR’AN TERCÜMESİ, Aysu ATA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 854, Ankara, 964 s. Fiyatı: 100,00 TL

 

asd 

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN TÜRKÇE SÖZLÜK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 857, Ankara, 705 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

 

 

 ass

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN YAZIM KILAVUZU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 858, Ankara, 236 s. Fiyatı: 4,00 TL

 

 

 

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I 

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ GRAMERİ I -Fiil- Basit Çekim

Türk Dil Kurumu Yayınları: 879, Ankara, 802 s. Fiyatı: 26,00 TL

 

 

 

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 

BİLGİSAYAR TERİMLERİ KARŞILIKLAR KILAVUZU, Şükrü Halûk AKALIN, Zeynel CEBECİ, Erdoğan BADA, Bülent MITIŞ, Levent ACAR, Ali TAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 929, Ankara, 256 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

 

 

Dil Biliminin Esasları 

DİL BİLİMİNİN ESASLARI, Kaken AHANOV, aktaran: Murat CERİTOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 943, Ankara, 464 s. Fiyatı: 36,00 TL

      Kaken AHANOV’un Sovyet dil bilimi kaynakları esnasında Kazakça başta olmak üzere diğer Çağdaş Türk Lehçeleri merkezli yazdığı Til Biliminiñ Negizderi adlı kitabın aktarması olan Dil Biliminin Esasları, bir genel dil bilimine giriş kitabıdır. Dipnotları ve bölüm sonlarındaki kaynakçalarıyla etraflı Sovyet dil bilimi bibliyografyası sunan eser, Dil Bilimi ve Diğer Bilimlerle İlişkisi; Dilin Sosyal Önemi, Dizgesi ve Yapısı; Söz Bilimi; Sözlük Bilimi; Ses Bilgisi; Dil Bilgisi; Yazı ve Gelişme Devirleri; Dilin Doğuşu, Dillerin Oluşması ve Gelişmesi; Dillerin Sınıflandırılması ana bölümlerine sahiptir.

 

Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi 

SEYYÂH-I ÂLEM EVLİYA ÇELEBİ, Şükrü Halûk AKALIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1018, Ankara, 96 s. Fiyatı: 10,00 TL

           Yedi iklim, on sekiz padişahlık gezen; yetmiş yılı aşkın ömrünün elli bir yılını seyahatlerde, bir diyardan bir başka diyara uzanan yollarda, farklı şehirlerde, değişik ülkelerde geçiren bir gezgindir Evliya Çelebi… Seyahat ettiği coğrafyanın yüz ölçümü yaklaşık yirmi beş milyon kilometre karedir.

       Evliya Çelebi’yi bugüne ulaştıran Seyahatname’sidir. Seyahat ettiği ülkelerle, diyarlarla ilgili gözlemlerini, yolcululuğu sırasında başından geçen olayları, kendisine anlatılanları akıcı diliyle ve ilgi çekici üslubuyla yazıya dökmüştür.

          Doğumunun 400. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan bu kitapta dünyaca ünlü gezginimiz Evliya Çelebi ve eseri Seyahatname tanıtılmaktadır.

 

 

 Güzel Türkçe Bulmacalar

GÜZEL TÜRKÇE BULMACALAR

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1019, Ankara, 296 s. Fiyatı: 16,00 TL

 

Kırgız Destanları 13 Canış Bayış 

KIRGIZ DESTANLARI 13 CANIŞ BAYIŞ, hazırlayanlar: Abdıldacan AKMATALİEV, Murat MUKASOV, aktaran: Mehmet AÇA

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1070, Ankara, 152 s. Fiyatı: 12,00 TL

    Kırgızlar arasından bugüne kadar sekiz varyantı tespit edilen “Canış-Bayış”ın, Kırgız destanları arasında özel bir yeri vardır. Yansımaları “Manas”, “Kurmanbek” ve “Cañıl Mırza” gibi destanlarda da görülen Kırgızların 16-17. yüzyıllardaki Kalmuk (Cungar) istilalarına karşı yürüttükleri destansı mücadeleler üzerine kurulan bu destanın 6632 dizelik Orozbay Urmambetov varyantıdır.

Kırgız Destanları 11 Kurmanbek 

KIRGIZ DESTANLARI 11 KURMANBEK, anlatan: Kalık AKİYEV, hazırlayan: Murat MUKASOV, aktaran: Ulanbek ALİMOV

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1071, Ankara, 148 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

 

 

 Kırgız Destanları 12 Seyitbek

KIRGIZ DESTANLARI 12 SEYİTBEK, anlatan: Oruzbey URMAMBETOV, hazırlayan: Murat MUKASOV, aktaran: Ulanbek ALİMOV

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1072, Ankara, 140 s. Fiyatı: 12,00 TL

 

 


 

 Kazak Destanları 9

KAZAK DESTANLARI 9, hazırlayanlar: Pakizat AVESPAYEVA, Toktar ELBEKOV, aktaran: Hatice Emel ŞİRİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1073, Ankara, 133 s. Fiyatı: 12,00 TL

 

 

 

 Hakas Destanları 4 Altın Taycı

HAKAS DESTANLARI 4 ALTIN TAYCI, hazırlayan : Gülsüm Killi YILMAZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1074, Ankara, 270 s. Fiyatı: 16,00 TL

 

 

 

s 

İRAN AZERBAYCANI ÂŞIK DESTANLARI 1 ŞİKARÎ DESTANI, anlatan: Âşık Yedullah, hazırlayan: Nabi KOBOTARİAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1075, Ankara, 415 s. Fiyatı: 30,00 TL

 

 

 

Muğla ve Yöresi Ağızları 

MUĞLA VE YÖRESİ AĞIZLARI, Ali AKAR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1076, Ankara, 480 s. Fiyatı: 26,00 TL

       Bu kitapta, Türkiye Türkçesi ağızları içerisinde ses ve şekil bilgisi bakımından özellikli bir yere sahip olan Muğla bölgesi ağızlarını konuşan 132 kaynak kişiden derlenen 333 metin üzerinde gramer incelemesi yapıldı. Kitabın ikinci bölümde derlenen çözümlenmiş metinler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ağız bölgesine ait olan yahut ses ve yapı değişikliklerine uğradıklarından dolayı kolay anlaşılmayan kelimelerin sözlüğü yapılmıştır. Kitaptaki metinler aynı zamanda folklor araştırmacıları için temel bir kaynak niteliğini taşımaktadır.


 

Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi Bir Eş Anlamlılık İncelemesi 

TÜRK DİLİNDE IZDIRAP SÖZ BİLGİSİ BİR EŞ ANLAMLILIK İNCELEMESİ, Şahru PİLTEN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1077, Ankara, 372 s. Fiyatı: 26,00 TL

 

Dīvānu Luġatit Türke Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi 

DĪVĀNU LUĠĀTİ’T-TÜRK’E GÖRE XI. YÜZYIL TÜRK LEHÇE BİLGİSİ, Akartürk KARAHAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1078, Ankara, 657 s. Fiyatı: 50,00 TL

         Dīvānu Luġāti’t-Türk’e göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi adlı kitap, konu itibarıyla Kâşgarlı Mahmud’un Dīvānu Luġāti’t-Türk adlı eserinde bahsettiği Türk lehçeleri ve bu lehçelerin tarihî süreç içerisindeki durumları üzerinde durmaktadır. Bilindiği gibi Türk lehçelerinin ses, biçim ve söz varlığı özellikleri ile ilgili ilk bilgileri XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud nakletmiştir. Bu kayıtların büyük kısmının tarihî ve modern Türk lehçelerinde de tanıklanması, Türk lehçelerinin gelişimini göstermesi bakımından önemlidir.Bu çalışmada,Kâşgarlı’nın bildirdiği bu lehçe bilgileri tarihî ve modern Türk lehçeleriyle karşılaştırılmış ve tarihî-modern denklikleri gösterilmeye çalışılmıştır. 

 Hekim Bereket Tuhfe-i Mübārizі

 

TUKFE-İ MÜBĀRİZİ, Hekim Bereket, hazırlayan: Binnur Erdağı DOĞUER

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1079, Ankara, 486 s. Fiyatı: 24,00 TL

 

      

 

 Manastırlı Mehmet Rıfat Mükemmel Osmanlı Sarfı

MÜKEMMEL OSMANLI SARFI, Manastırlı Mehmet Rıfat, hazırlayan: Ferhat TAMKOÇ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1080, Ankara, 216 s. Fiyatı: 12,00 TL

      Tanzimat Dönemi gramer kitapları arasında yer alan Manastırlı Mehmet Rıfat’ın kaleme aldığı Mükemmel Osmanlı Sarfı adlı eseri üzerine yapılan bu çalışmada eser, Arap harflerinden yeni Türk harflerine aktarılarak dönemin gramer konuları ve terimleri alfabetik sıralamayla tanıtılarak bu çalışmanın hazırlanmasıyla Tanzimat Dönemi gramer yapısı hakkında ilgililere bir fikir verilmesi amaçlanmıştır.

 Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri

KAFKASLARDA TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ (5-6 MART 2009), yayıma hazırlayan: Elif KARAKUŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1081, Ankara, 232 s. Fiyatı: 12,00 TL

 

 

 

Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı 

BUGÜNKÜ TATAR TÜRKÇESİ SÖZ YAPIMI, Fuat GANİYEV, aktaran: Murat ÖZŞAHİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1083, Ankara, 279 s. Fiyatı: 38,00 TL

 

 

 

 Eski Uygurca Altun Yaruk Sudurdan Aç Bars Hikâyesi

ESKİ UYGURCA ALTUN YARUK SUDUR’DAN “AÇ BARS” HİKÂYESİ, Zemire GULCALI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1084, Ankara, 445 s. Fiyatı: 36,00 TL

 

 

 

Uygur Halk Destanları 2 

UYGUR HALK DESTANLARI 2, hazırlayan:Alimcan İNAYET

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1082, Ankara, 188 s. Fiyatı: 20,00 TL

 

 

 

Bübüyna Oruzbayeva Armağanı 

BÜBÜYNA ORUZBAYEVA ARMAĞANI, Gülzura CUMAKUNOVA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1085, Ankara, 208 s. Fiyatı: 18,00 TL

        Kitap, Türkolojinin önemli isimlerinden Kırgız dil bilimcisi Ordinaryüs Prof. Dr. Bübiyna Oruzbayeva’nın doğumunun 85. yıl dönümü münasebetiyle armağan olarak hazırlanmıştır. 14 ülke Türkologlarının katılımı ile gerçekleşen bu eserde: Türk yazı dilleri tarihi, Altaistika, karşılaştırmalı tekstoloji, etimoloji, sosyolengüistik, anlambilimi ve Türk gramer sorunları gibi çağdaş Türk biliminin güncel konuları ele alınmıştır. Kitap, Türk dili ve tarihi üzerine araştırma yapan ve ilgilenen herkese hitap etmektedir.

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Nihat G. KINIKOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1086, Ankara, 724 s. Fiyatı: 50,00 TL

 

 

 

Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem 

EVLİYA ÇELEBİ İLE DEVR-İ ÂLEM, Seyit Ali KAHRAMAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1087, Ankara, 252 s. Fiyatı: 34,00 TL

 

 

 

Lobnor Ağzı 

LOBNOR AĞZI, Minara ALİYEVA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1088, Ankara, 491 s. Fiyatı: 44,00 TL

         Lobnor Ağzı, bugüne kadar gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında en az incelenen ağızlardandır. Lobnor Ağzı, hem Uygur Türkçesinin hem de Kırgız Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Bu durum, Türk kültür birliğini ve Türkçenin yayılma alanlarının genişliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Lobnor ağzının sosyo-lengüistik özellikleri bakımından araştırılması, dil bilimi araştırmaları için de büyük önem ara etmektedir.

        Bu kitapta Lobnor ağzının temele özellikleri ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi başlıklar altında verilmiştir. Eserde metinler ve bu metinlere bağlı gramerlik dizin çalışması yer almaktadır.


 

 as

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE ÜNLÜLER, Süleyman Kaan YALÇIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1089, Ankara, 384 s. Fiyatı: 22,00 TL

      Çağdaş Türk lehçelerindeki ünlülerin konu edildiği bu çalışmada, eş zamanlı, art zamanlı ve karşılaştırmalı yöntemler bir arada kullanılarak çağdaş Türk lehçelerindeki ünlülerin görünümleri, ses özellikleri ve ses olayları incelenmiştir. Ayrıca çalışmada tespit edilen ünlülerin benzeşen ve ayrışan yanları ile tarihî süreç içerisinde uğramış oldukları değişme ve gelişmeler de ele alınmıştır

 Lügat-i Halîmî

LÜGAT-İ HALÎMÎ, Lütfullah b. Ebu Yusuf el-Halîmî, hazırlayan: Adem UZUN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1090, Ankara, 740 s. Fiyatı: 50,00 TL

 

 

 

dd 

BİR MEDENİYETİN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF, Fazıl GÖKÇEK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1091, Ankara, 140 s. Fiyatı: 26,00 TL

      Bu kitap “İstiklal Marşı” şairimizi şiir ve fikir hayatımızla bir şekilde ilgilenen her yaştan ve her kesimden okuyucuya tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Mehmet Âkif’in şairliği, şiirlerine yansıyan fikir adamı ve düşünür tarafı öne çıkarılmış, Safahat üst başlığı altında yayımlanan şiirinin geçirdiği evrelerle, mümkün olduğu kadar akademik dilin dışında, her kesimden okuyucunun anlayabileceği bir dille ele alan kitapta şairin hayatı hakkında bilgiler verilirken edebî faaliyetleri ile birlikte toplumsal ve siyasal dünyamız içindeki yeri ve önemi de gösterilmeye çalışılmıştır.

      

 

Yûsuf Emirî Dehnâme 

YÛSUF EMİRÎ DEHNÂME, Kâzım KÖKTEKİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1092, Ankara, 278 s. Fiyatı: 14,00 TL

        Başlangıç dönemi Çağatay edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri de Yûsuf Emirî’dir. Yûsuf Emirî, başta Divan olmak üzere Dehnâme ve Beng ü Çağır adlı eserlerle klasik Çağatay edebiyatının kurulmasına katkı sağlamış bir şahsiyettir. Yûsuf Emirî, Dehnâme adlı eserini 1492 yılında tamamlayıp Baysungur Mirza’ya sunmuştur. Lirik mesnevi özelliği taşıyan Dehnâme’de, klasik âşık-maşuk ilişkisi teması mektup şeklinde ele alınmıştır. Eser, âşığın maşuka, maşukun âşığa karşılıklı yazdığı onar mektuptan oluşmaktadır.

    Dehnâme üzerine yaptığımız bu çalışma İnceleme, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.

 

 Kazan Tatar Mânileri

KAZAN TATAR MÂNİLERİ, Ignácz KÚNOS, yayımlayan: Zsuzsa KAKUK, çeviren: Mustafa S. KAÇALİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1093, Ankara, 140 s. Fiyatı: 6,00 TL

 

 

 

Hindī-Türkçe Sözlük 

HİNDĪ-TÜRKÇE SÖZLÜK, Sithalakshmi KIDAMBI, Korhan KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1094, Ankara, 328 s. Fiyatı: 30,00 TL

 

 

 

Büyük Sümerce Sözlük 

BÜYÜK SÜMERCE SÖZLÜK, Nafiz AYDIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1095, Ankara, 1437 s. Fiyatı: 70,00 TL

 

 

 

 VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri

 VI. ULUSLAR ARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ (4 Cilt)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1067/1, Ankara, 11122 s. Fiyatı: 140,00 TL

 

 

Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü 

DİL BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1066, Ankara, 936 s. Fiyatı: 70,00 TL          

       Ülkemizde genel dil bilimi üzerinde çalışanlar ile özel dil bilimi üzerinde çalışanlar arasındaki kopukluk, pek çok araştırmacı gibi bizi de üzmüş, sıkıntıya sokmuştur. Ara maddeleriyle birlikte 4000 civarında terim içeren Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, bu tür sıkıntıların doğurduğu bir çalışma olmuştur. Türkçe ile uğraşırken çektiğimiz sıkıntıları gidermek için giriştiğimiz araştırmalar ve öğrenmeler sürecinde derlediğimiz bilgileri herkesle paylaşmak isteği, bu sözlüğü doğurmuştur.Sözlükteki bilgiler hiçbir yanlış dil tutumuna sapmadan, bıkmadan ve usanmadan uzun uzun anlatılmıştır; çünkü amacımız, anlatmak ve anlaşılmaktır.

 

rum 

 RUMENCE-TÜRKÇE SÖZLÜK

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1064, Ankara, 1444 s. Ebat: 16x24, Fiyatı: 90,00 TL

Bu çalışma Rumen dilinin temel ve özel kelime hazinesinden özenle seçilmiş binlerce kelime ve deyimi içermektedir. Her Rumence kelimenin gramatik ve kullanım alanlarının açıklaması sözlüğün başındaki tabloda verilmiştir. Her kelimenin açıklamasından sonra kullandığı deyimler normal yazı ve ondan sonra da cümle içinde kullanım şekilleri italik olarak verilmiştir.

 

oto

AÇIKLAMALI İNGİLİZCE TÜRKÇE OTOMOTİV VE HAFİF ARAÇ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1056, Ankara, 1188 s. Fiyatı: 80,00 TL

1958 yılında Ankara’da doğan N. And Yüce ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde, yüksek öğrenimini ise Ortadoğu Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamladı.Otomobillere karşı duyduğu büyük ilgiyle yöresel yarışmalarda hakemlik, dergi danışmanlığı ve servis yöneticiliği gibi alanlarda görev yaptı.

 

 743

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri/AHMET METİN VE ŞİRZAT, Hazırlayanlar: Fazıl GÖKÇEK-Özlem NEMUTLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1055, Ankara 2013, 743 s. Fiyatı: 36,00 TL

Ahmet Metin ve Şirzat, Ahmet Midhat Efendi’nin en ilginç romanlarından biridir. Yazar, Ahmet Metin adlı kahramanına onun güya Sahaflar Çarşısı’nda bulduğu İtalyanca bir romandaki Şirzad-ı Selçukî adlı kahramanın 12. yüzyılda yaptığı deniz yolculuğunu 19. yüzyılın şartları ve teknik imkânları ile inşa ettirdiği bir tekne ile tekrar ettirir. Ahmet Metin’in bu yolculuk sırasında karşılaştığı Romanyalı Madam Çokogano’nun hikâyesinin de katılmasıyla olaylar iyice karmaşık bir hâle gelir. İtalya üzerinden İspanya’ya kadar giden Ahmet Metin ve mürettebatının başına gelenlerle birlikte yazarın yaptığı geriye dönüşlerle Şirzad-ı Selçukî’nin macerasını da izleriz. Böylece Şirzad-ı Selçukî, Ahmet Metin ve Madam Çokogano’nun karmaşık olaylarla dolu hayatları birbirinin içine geçerek okuyucu için son derece ilgi çekici bir roman ortaya çıkmış olur.

asda

ATATÜRK’TEN 20 ANI, Mehmet Ali AĞAKAY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 344, Ankara, 40 s. Fiyatı: 4,00 TL

 

1054

SİRÂCÜ’L-KULÛBGÖNÜLLERİN IŞIĞI, Hazırlayan: Yakup KARASOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1054, Ankara, 185 s. Fiyatı: 10,00 TL

638 

KARAHANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ Necmettin HACIEMİNOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 638, Ankara, 214 s. Fiyatı: 10,00 TL

asdas

YAKUT DESTAN GELENEĞİ VE ER SOGOTOH, Hazırlayan: Metin ERGUN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1057/1, Ankara, 861 s. Fiyatı: 74,00 TL

349 

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ YAZIN AKIMLARI ÖZEL SAYISI

Türk Dil Kurumu yayınları: 349, Ankara, 456 s. Fiyatı: 8,00 TL

 

1065 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN TEMELİ OĞUZ TÜRKÇESİNİN GELİŞİMİ, Zeynep KORKMAZ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1065, Ankara, 229 s. Fiyatı: 12,00 TL

 

620 

TÜRK DİLİ GRAMERİNİN TEMEL KURALLARI TÜRKİYE TÜRKÇESİ, Jean DENY, Çeviren: Oytun ŞAHİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 620, Ankara, 164 s. Fiyatı: 8,00 TL

 

1058 

ANKARA ÖRNEĞİNDE AĞIZLARIN BELGELENMESİ, Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1058, Ankara, 168 s. Fiyatı: 18,00 TL

Yerel konuşma biçimleri hızla değişmekte, böylece sözlü aktarılan bilgiler de kaybolmaktadır. Oysa bu bilgilerin kayıt altına alınması dil bilimi ve kültür araştırmaları başta olmak üzere farklı bilim dalları için gereklidir. Bu kitapta, Ankara’daki alan araştırmalarında kazanılan deneyimler paylaşılmakta, ağızların belgelenmesinin gerekliliği, yöntemi ve sorunları tartışılmakta, seçme Ankara ağzı metinleri sunulmaktadır.

1059 

TALAT TEKİN IRK BİTİG ESKİ UYGURCA FAL KİTABI, Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1059, Ankara, 132 s. Fiyatı: 8,00 TL

 

1060 

TALAT TEKİN MAKALELER I ALTAYİSTİK, Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR

 Türk Dil Kurumu Yayınları:  1060, Ankara, 320 s. Fiyatı: 28,00 TL

 

 1061

TALAT TEKİN MAKALELER II TARİHÎ TÜRK YAZI DİLLERİ, Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1061, Ankara, 608 s. Fiyatı: 50,00 TL

 

 1062

TALAT TEKİN MAKALELER III ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ, Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1062, Ankara, 500 s. Fiyatı: 38,00 TL

 

286 

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÖZEL SAYISI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 286, Ankara, 413 s. Fiyatı: 8,00 TL

 

 517

ÖRNEKLERLE TÜRK ŞİİR BİLGİSİ, Cem DİLÇİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 517, Ankara, 531 s. Fiyatı: 16,00 TL

 

 

 1057

KISAS-I ENBİYA, Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR-Murat KÜÇÜK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1057, Ankara, 1296 s. Fiyatı: 90,00 TL

1063 

EDHEM RAHİMOĞLU TENİŞEV DOĞUMUNUN 90. YILINA ARMAĞAN, Yayıma hazırlayanlar: Kamil Veli NERİMANOĞLU-Minara ALİYEVA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1063, Ankara, 208 s. Fiyatı: 16,00 TL

 

 

 1049

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ Güz 2011/32 (Abdullah Tukay Özel Sayısı)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1049/II, Ankara 2012, 273 s., Fiyatı: 10,00 TL 1048 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINA KISA BİR GİRİŞ, György HAZAİ, çev.: Tevfik TURAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1048, Ankara 2012, 219 s., Fiyatı: 30,00 TL. 1047 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ GRAMERİ, Prof. Dr. Kemal ERASLAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1047, Ankara 2012, 664 s., Fiyatı: 30,00 TL.
 557

ALÎ-ŞÎR NEVÂYÎ FERHÂD Ü ŞÎRÎN İncelme-Metin, Gönül ALPAY-TEKİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 557, İstanbul 2012, XII+515 s., Fiyatı: 32,00 TL.
1053  URDU-TÜRKÇE TÜRKÇE-URDU SÖZLÜK, Ahmet Bahtiyar EŞREF- Celal SOYDAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1053, İstanbul 2012, 492 s., Fiyatı: 40,00 TL.

     Hindistan’ın yerel dilleri başta olmak üzere Farsça, Arapça, Türkçe gibi dillerden beslenen Urdu dili, dünyanın en yaygın dillerinden biridir. Hindistan’ın otorite edebiyatçılarından birinin “Hint-Türk İmparatorluğu Hindistan’a üç muhteşem şey kazandırmıştır: Bunlar Urdu dili, Tac Mahal ve Galib’tir” ifadesi Türklerin Hindistan’a büyük bir kültür mirası bıraktığının açık itirafıdır. Bu sözlük o mirasa açılan bir pencere işlevi görecektir.

1052  UYGURCA-ÇİNCE İDİKUT SÖZLÜĞÜ, Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1052, İstanbul 2012, 195 s., Fiyatı: 20,00 TL.

       Dünden bugüne Türk dilinin söz hazinesinin nasıl bir tarihî seyir izlediğini tespit edebilmemize imkân sağlayacak nitelikte çok az sözlüğümüzün bulunduğu bir gerçektir. Oysa bir dilin söz dağarcığını oluşturan kelimelerin zaman içinde yeni anlam ve kavramlarla zenginleştiği bilinmeyen bir husus değildir. Bu durum, gerek tarih ve gerekse dil çalışmaları açısından son derece önemlidir. Tarihî bir metnin tahlili sırasında, metin içerisinde kullanılan kelimelerin bugünkü anlamlarıyla değerlendirilmesi, çoğu zaman bizi hatalı sonuçlara ulaştırabilmektedir. Bu bakımdan, incelenen ve sonuç çıkarılmaya çalışılan metinlerde kullanılan kelimelerin, o metnin yazıldığı dönemde hangi anlama veya anlamlara geldiğinin tespiti, değişik dönemlerde hazırlanmış sözlüklerin varlığı ile mümkündür. Türk dili, bu bakımdan şanssızdır; gerek Doğu, gerekse Batı Türkçesi sahasında ortaya konmuş sözlüklerin bir çırpıda sayılabilecek kadar az olması, tarihî kaynaklarımıza yeterince nüfuz edebilmemizi de zorlaştırmaktadır.

         Uygur sahası Türk dilinin tarihî söz hazinesiyle ilgili elinizdeki eser, yukarıda belirtilen zorlukların azaltılmasına yardımcı olursa, kendimizi mutlu sayacağız.

 1051

ALTUN YARUK SUDUR VI. Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını, Özlem AYAZLI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1051, İstanbul 2012, 506 s. Fiyatı: 26,00 TL.

      Altun Yaruk Sudur VI Kitap, Karşılaştırmalı Metin Yayını, adını taşıyan bu eser, Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’un 6. kitabı 12. bölümünü içermektedir. Bu bölüm, tört m(a)haraaça t(ä)ŋrilär yertinçüg küzätmäk “dört mahārāja Tanrıların yeryüzünü koruması” ile ilgilidir. Giriş, fragmanlar, metin (Çince denklikleri ile birlikte), çeviri, açıklamalar, dizin (iki yönlü Uygurca-Çince, Çince Uygurca) ve sonuç olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. 

 

 1036-2

17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Prof. Dr. Mertol TULUM

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1036, Ankara 2011, 1972 s., Fiyatı: 82,00 TL. 

 

 

 

1045-2 

M. Kaya BİLGEGİL Hayatı ve Eserleri, Yrd. Doç. Dr. Zöhre BİLGEGİL 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1045/I, Ankara 2012, 96 s., Fiyatı: 24,00 TL

     “Türkçeye Hizmet Verenler” serisinden hazırlanan, M. Kaya BİLGEGİL isimli bu kitapta, yazar edebi ve ilmi yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır.

          Eserde önce, M. Kaya BİLGEGİL’in hayatı-şahsiyeti-sanatı ele alınmış ve Türkçe’ye verdiği önem üzerinde durulmuştur. Bilâhare, yazarın eserlerine âit değerlendirmeler yapılmış; ayrıca M. Kaya BİLGEGİL hakkında yazılan yazılardan ve kendisine âit şiirlerden örneklere yer verilmiştir.

 1046-2

Kırgız Destanları X: Güldana-Askazan Baatır, Suale EGİMBAEVA, Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Türkiye Türkçesine Aktaran)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1046/I, Ankara 2012, 128 s., Fiyatı: 16,00 TL 481-482-2

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ TÜRK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI VI (Çağdaş Türk Şiiri)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 481-482. Sayı (Ocak-Şubat 1992), Ankara 2012, 786 s. (tıpkıbasım), Fiyatı: 24,00 TL

 

859-2

YAZIM KILAVUZU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 859, Ankara 2012, VIII+584 s., Fiyatı: 10,00 TL