Sayı 32
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 32 (Güz/Autumn 2011) - Abdullah Tukay Özel Sayısı


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri  
İÇİNDEKİLER

D. M. ABDULLİNA (Aktaran: M. YASİN KAYA) Z. A. İşmöhemmetov’un “Tukay Ateizmi” Kitabı Üzerine 
E. H. ALİYEVA (Aktaran: SİNAN GÜZEL) A. Tukay’ın Eserlerinde Seyahatname Türü 
F. S. BAYAZİTOVA (Aktaran: SEHER MEMİŞ) Abdullah Tukay’ın Eserlerinde ve Mahalli Ağızlarda Mitolojik Şahıslar (“Su Anası” İzinden) 
İ. B. BEŞİROVA (Aktaran: M. YASİN KAYA) XIX. Yüzyıl Sonu - XX. Yüzyıl Başı Tatar Yazı Dili ve Abdullah Tukay’ın İlk Dönem Eserleri 
F. H. CEVHEREVA (Aktaran: GÖZDE GÜNGÖR) Tatar Müziği Sanatçıları ve Abdullah Tukay (Şairin Hayatından Bazı Sayfalar) 
E. N. DENMÖHEMMETOVA (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) / A. Tukay’ın   Şiirlerinde Eş Anlamlılar 
M. İ. EHMETCANOV (Aktaran: SİNAN GÜZEL) Tatar Mezar Kitabelerinde Tukay Şiiri 
T. N. GALİULLİN (Aktaran: MURAT ÖZŞAHİN) Tukay: Şahıs ve Şiir Bütünlüğü 
G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER MEMİŞ) Tatar Antroponimisinde Millî  Geleneklerin Oluşmasında Abdullah Tukay’ın Rolü 
R. K. GANİYEVA (Aktaran: M. YASİN KAYA) “Pěçen Bazarı yaud Yaña Kisěkbaş” Manzumesinde Nazire ve Temaşa Gösterme Gelenekleri 
İ. A. GIYLECĚV - İ. İ. YOSIPOV (Aktaran: GÖZDE GÜNGÖR) “Yoldız” Gazetesi ve Abdullah Tukay 
N. Ş. HİSAMOV (Aktaran: SİNAN GÜZEL) Şiirde Tukay Olgusu 
F. M. HİSAMOVA (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) Tukay’ın Şiirlerinde Tatar Edebî Dilinin Yenileşmesi 
R. R. İDRİSOV (Aktaran: M. YASİN KAYA) Emirhan Yenikey'in Edebî Dünyasında Tukay Geleneklerin Etkisi 
S. G. İSMEGIYLĔVA (Aktaran: SEHER MEMİŞ) Tukay’ın Ninnileri 
L. İ.  MİNHACIYEVA (Aktaran: M. YASİN KAYA) XX. Yüzyıl Başı Çocuk Edebiyatının Gelişim Sürecinde Abdullah Tukay’ın Hizmetleri 
S. MUKANOV (Aktaran: DİNARA DUİSEBAYEVA) Abdullah Tukay 
A. NARİKOV (Aktaran: DİNARA DUİSEBAYEVA) Abdullah Tukay (Şiir) 
F. NASRETDİN (Aktaran: SİNAN GÜZEL) Abdullah Tukay’ın Su Anası Şiiri Fincede 
MUSTAFA ÖNER Abdullah Tukay ve Türk Edebiyatı Paralelleri 
D. B. RAMAZANOVA (Aktaran: M. YASİN KAYA) Abdullah Tukay ve XX. Yüzyıl Başı Tatar Edebî Dili 
E. T. SİBGATULLİNA (Aktaran: SEHER MEMİŞ) Kazan" Dergisinde (Türkiye, 1970-1980) Tukay Teması 
F. Z. YAHİN (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) / A. Tukay Şiirlerinin Asıl Hikmetleri >R. Y.  YILDIRIM (Aktaran: SİNAN GÜZEL) Abdullah Tukay’ın Sanatının Türkiye’de Araştırılma Düzeyi 
N. M. YOSIPOVA (Aktaran: SİNAN GÜZEL) Tukay’ın Lirizminde Sufizm Sembollerinin Kullanılışı ve Dönüşümü 
E. Ş. YUSUPOVA (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) XIX. Yüzyıl İki Dilli Sözlükleri ve Tukay’ın Dili 
D. F. ZAHİDULLİNA (Aktaran: SEHER MEMİŞ)Abdullah Tukay Şiirlerinde Temel Motifler 
R. S. ZARİPOVA (Aktaran: SİNAN GÜZEL) Cemal Velidi ve Abdullah Tukay M. Z. ZEKİYEV (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) Millî Gelişme ve Tukay’ın Eserleri