Sayı 36
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 36 (Güz/Autumun 2013)


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri


İÇİNDEKİLER

Aleksey Venariy BURNAKOV (Çeviren: Atilla BAĞCI) Hakasların Geleneksel Dünya Tasavvurlarında Su İyesinin Dişil Başlangıcı
Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU / Tuvacada Birleşik Zarf-Fiiller
  Gözde GÜNGÖR / Tatar Şairi Musa Celil ve Moabit Defterleri 
Ergün KOCA / Divanü Lûgati’t-Türk’teki Yansımalı Sözcüklerin Görev ve Anlamlarına Göre Sınıflandırılması 
Yasemin KOÇ / Elçin Hüseyinbeyli ve “Ninemin Tütün Kesesi” Adlı Öyküsü
  Cemile SÜLEYMANOVA (Aktaran: Murat ÖZŞAHİN) Kırım-Tatar Edebiyatının İslam Kültürü Çerçevesindeki Gelişimi
 Nail TAN / UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Kavramı Çerçevesinde Nasreddin Hoca Fıkralarının Sürdürülebilirliği 

HABERLER

Nail TAN / Uluslararası III. Azerbaycanşinaslığın Güncel Sorunları Kongresi

Bu sayının hakemleri 

Referees of this issue

Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN (İstanbul Üniversitesi) 
Prof. Dr. Şeref BOYRAZ (Cumhuriyet Üniversitesi)
 Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (Ankara Üniversitesi/Emekli) 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Ardahan Üniversitesi) 
Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) 
 Doç. Dr. Metin ARIKAN (Ege Üniversitesi) 
 Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER (Uşak Üniversitesi)