Yeni Yayın: “Riyâzu’l-Cinân”.

21.02.2018

 

                                   riyazul cinan

     Cinânî’nin ilk eseri olma özelliği taşıyan Riyazu’l-Cinan, 2017 yılı Aralık ayında Türk Dil Kurumu yayınları arasından çıktı. Mahmut ŞARLI tarafından doktora tezi olarak hazırlanan eser gözden geçirilerek yazma ve çevirisi ile birlikte okuyucusuna sunulmuştur. 16. yüzyıl Osmanlı sahasının önde gelen edebî şahsiyetlerinden olan Cinânî Bursa’da, Muradiye semtinde dünyaya gelmiştir. Cinânî’nin hayatı ve eserleri üzerine üç ciddi çalışma yapılmıştır: Bunlardan birincisi, Cihan OKUYUCU tarafından hazırlanıp 1994 yılında Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan Dîvân'ı, ikincisi Mustafa ÖZKAN tarafından hazırlanıp 1990 yılında İstanbul Üniversitesi yayınlarından çıkan Cilaü’l-kulub’u, üçüncüsü ise Osman ÜNLÜ tarafından hazırlanıp 2009 yılında Harvard University the Department of Nearn Eastern Languages and Civilizations yayınlarından çıkan Bedayi’ü’l-asar’ıdır.

     860 sayfadan meydana gelen Riyazu’l-Cinan temel olarak giriş, metin ile ilgili bilgiler, metin ve tıpkıbaskı bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Cinânî’nin hayatı, yaşadığı devir, edebî şahsiyeti ve eserleri, dili konuları hakkında bilgi verilmektedir. Akabinde, Riyazu’l-Cinan’ın şekil, muhteva özellikleri, nazire olduğu söylenen eserlerle mukayesesi ve Atabetü’l-Hakayık ve Kutadgu Bilig ile müşterek konulara değinilmiştir. Dokuz nüshaya dayanan tenkitli, transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Transkripsiyonlu metnin ardından günümüz Türkçesine aktarılmış hâli ve tıpkıbaskısı verilmiştir. Siyasi ve genel ahlaka dair eğitici bir mesnevi olan eser 52 fasıldan oluşmaktadır. Cinânî’nin Riyazu’l-Cinan mesnevisi, eski edebiyatımızın sosyal meselelere ilgisiz kaldığı iddiasını çürüten, mahallîleşme eğiliminin bu yüzyıldaki örneklerinden olan bir eserdir.